TNN กทม. เดินหน้าควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชวน “งดเหล้าตลอดเข้าพรรษา”

TNN

สังคม

กทม. เดินหน้าควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชวน “งดเหล้าตลอดเข้าพรรษา”

กทม. เดินหน้าควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชวน “งดเหล้าตลอดเข้าพรรษา”

กทม. เดินหน้าควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ชวน “งดเหล้าตลอดเข้าพรรษา”

นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กรุงเทพมหานคร โดยกล่าวว่า ในที่ประชุมได้นำเสนอผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พบว่า ผู้ขับขี่ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ในช่วง 7 วันอันตราย (11 – 17 เมษายน 2567) ภายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีแอลกอฮอล์เกินกำหนดกว่า 700 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 24 ราย ซึ่งมากกว่าปี 2566 จำนวน 2 ราย 


นอกจากนี้ กรมสรรพสามิต กรมประชาสัมพันธ์ สำนักแพทย์ และสำนักอนามัยได้รายงานผลการดำเนินงาน อาทิ ออกตรวจเข้มงวดในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำและประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป เพื่อสร้างการตระหนักรู้ ผ่านสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ภายใต้แนวคิด “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ร่วมกับสำนักงานเขต และหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน


ในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ได้พิจารณาคัดเลือกบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ประจำปี 2567 เพื่อรับโล่ ประกาศเกียรติคุณ วันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี พ.ศ. 2567 ประเภทบุคคล จำนวน 13 รางวัล และประเภทองค์กร จำนวน 15 รางวัล พร้อมประชาสัมพันธ์กิจกรรมปฏิญาณตน ลด ละ เลิกเหล้าในช่วงเข้าพรรษา โดยหน่วยงานสังกัดกรุงเทพมหานคร และภาคีเครือข่ายร่วมกันประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ข้าราชการและบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ร่วมลงนามปฏิญาณภายใต้แนวคิด “งดเหล้าตลอดเข้าพรรษา คน กทม. ทำได้” ตามมาตรการ 5 มาตรการ ได้แก่ 1. การประชาสัมพันธ์ 2. การบำบัด 3. การส่งเสริมสนับสนุนให้เลิกดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 4. การบังคับใช้กฎหมาย และ 5. การติดตามประเมินผลภาพจาก AFPข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง