TNN "ไพบูลย์" อดีตพ่อเมืองพิจิตร นั่ง สว. สานต่อปณิธานพัฒนาชาติ

TNN

สังคม

"ไพบูลย์" อดีตพ่อเมืองพิจิตร นั่ง สว. สานต่อปณิธานพัฒนาชาติ

ไพบูลย์ อดีตพ่อเมืองพิจิตร นั่ง สว. สานต่อปณิธานพัฒนาชาติ

"ไพบูลย์" อดีตพ่อเมืองพิจิตร นั่ง สว. สานต่อปณิธานพัฒนาชาติ

นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกวุฒิสภา ชุดที่ 13 ประจำปี พ.ศ. 2567 โดยนายไพบูลย์เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ยาวนานในการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนมาโดยตลอด


ไพบูลย์ อดีตพ่อเมืองพิจิตร นั่ง สว. สานต่อปณิธานพัฒนาชาติ


นายไพบูลย์ เกิดเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2505 ที่จังหวัดขอนแก่น สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ และปริญญาโทรัฐประศาสนศาสตร์จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เริ่มรับราชการในปี 2529 ในตำแหน่งอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคเพชรบูรณ์ ก่อนจะเข้าสู่สายงานด้านโยธาธิการและผังเมือง ดำรงตำแหน่งโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ พิษณุโลก ผู้ตรวจราชการกรมโยธาธิการและผังเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยและพิษณุโลก ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย และผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรในปี 2564 รวมระยะเวลารับราชการกว่า 36 ปี


ไพบูลย์ อดีตพ่อเมืองพิจิตร นั่ง สว. สานต่อปณิธานพัฒนาชาติ


ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ นายไพบูลย์ได้ริเริ่มและผลักดันโครงการด้านโยธาธิการที่สำคัญหลายโครงการ เช่น การจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลก การปรับปรุงศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ให้เป็นหอประวัติศาสตร์ การดำเนินโครงการก่อสร้างพุทธอุทยานเพชรบุระ เพชรบูรณ์ รวมถึงการริเริ่มรวบรวมที่ดินเพื่อพัฒนาบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและกีฬาที่สำคัญในปี 2564 


ไพบูลย์ อดีตพ่อเมืองพิจิตร นั่ง สว. สานต่อปณิธานพัฒนาชาติ


นอกจากนี้ นายไพบูลย์ยังเป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารงานที่โดดเด่น ได้รับรางวัลและเกียรติคุณมากมาย อาทิ รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น รางวัลผู้ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของกรมโยธาธิการและผังเมือง และได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มหาวชิรมงกุฎ ซึ่งเป็นเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดในปี 2564


ไพบูลย์ อดีตพ่อเมืองพิจิตร นั่ง สว. สานต่อปณิธานพัฒนาชาติ


ไพบูลย์ อดีตพ่อเมืองพิจิตร นั่ง สว. สานต่อปณิธานพัฒนาชาติ


ข่าวแนะนำ