TNN จุฬาฯติดอันดับ Top 100 ของโลก ‘ด้านวิชาการ-การจ้างงาน’

TNN

สังคม

จุฬาฯติดอันดับ Top 100 ของโลก ‘ด้านวิชาการ-การจ้างงาน’

จุฬาฯติดอันดับ Top 100 ของโลก ‘ด้านวิชาการ-การจ้างงาน’

จุฬาลงกรณ์ ติดอันดับ Top 100 ของโลก และ 57 ของเอเชียในด้านวิชาการ - ผลลัพธ์การจ้างงาน

วันนี้ (12 มิ.ย. 67)ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษาที่ดีที่สุดในโลกQS World University Rankings (WUR) 2025ซึ่งประกาศผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เผย มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของไทย และติด Top 100 ของโลก 2 ด้าน คือ ด้านชื่อเสียงทางวิชาการ (Academic Reputation) และด้านผลลัพธ์การจ้างงาน (Employment Outcomes)


นอกจากนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยังได้รับการจัดอันดับภาพรวมให้เป็นที่ 1 ในไทย อันดับ 57 ของเอเชีย และอันดับ 229 ของโลก โดยการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR 2025 ประเมินจากสถาบันอุดมศึกษา 1,500 แห่งทั่วโลก 


การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโดย QS WUR 2025 อาศัยตัวชี้วัด 9 ด้าน ประกอบด้วย ชื่อเสียงทางด้านวิชาการ (Academic Reputation) 30% การอ้างอิงผลงานทางวิชาการ (Citations per Faculty) 20% การยอมรับจากนายจ้าง (Employer Reputation) 15% ผลลัพธ์จากการจ้างงาน (Employment Outcomes) 5% 


สัดส่วนอาจารย์ต่อนักศึกษา (Faculty Student Ratio) 10% สัดส่วนอาจารย์ต่างชาติ (International Faculty) 5% เครือข่ายการวิจัยระหว่างประเทศ (International Research Network) 5% สัดส่วนนักศึกษาต่างชาติ (International Students) 5% และความยั่งยืน (Sustainability) 5%


ภาพจาก:  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง