TNN กรมทางหลวง แนะเวลาออกเดินทางช่วงสงกรานต์ 2567 เส้นทางไหน ใช้เวลากี่ชั่วโมง

TNN

สังคม

กรมทางหลวง แนะเวลาออกเดินทางช่วงสงกรานต์ 2567 เส้นทางไหน ใช้เวลากี่ชั่วโมง

กรมทางหลวง แนะเวลาออกเดินทางช่วงสงกรานต์ 2567 เส้นทางไหน ใช้เวลากี่ชั่วโมง

กรมทางหลวง แนะนำเวลาออกเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11 -13 เม.ย. 67 เส้นทางไหน ใช้เวลาเดินทางกี่ชั่วโมง

กรมทางหลวง แนะนำเวลาออกเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ระหว่างวันที่ 11 -13 เม.ย. 67


วันที่ 11 เม.ย.2567


สายเหนือ

เส้นทาง ทล.32 (บางปะอิน) – ทล.1 (นครสวรรค์)

- เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 10.20 น. ใช้เวลาทั้งหมด 140 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 14.30 น. ใช้เวลาทั้งหมด 150 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 20.40 น. ใช้เวลาทั้งหมด 160 นาที


สายอีสาน

เส้นทาง ทล.2 (สระบุรี – นครราชสีมา)

- เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 9.50 น. ใช้เวลาทั้งหมด 110 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 14.00 น. ใช้เวลาทั้งหมด 120 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 20.40 น. ใช้เวลาทั้งหมด 160 นาที


สายใต้

เส้นทาง ทล.35 (บางขุนเทียน – วังมะนาว)

- เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 8.55 น. ใช้เวลาทั้งหมด 55 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 13.10 น. ใช้เวลาทั้งหมด 70 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 18.55 น. ใช้เวลาทั้งหมด 55 นาที


สายตะวันออก

เส้นทาง ทล.7 (ศรีนครินทร์ – พัทยา)

- เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 9.15 น. ใช้เวลาทั้งหมด 75 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 13.25 น. ใช้เวลาทั้งหมด 85 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 19.20 น. ใช้เวลาทั้งหมด 80 นาที


กรมทางหลวง แนะเวลาออกเดินทางช่วงสงกรานต์ 2567 เส้นทางไหน ใช้เวลากี่ชั่วโมง


วันที่ 12 เมษายน 2567


สายเหนือ 

เส้นทาง ทล.32 (บางปะอิน) – ทล.1 (นครสวรรค์)

- เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 10.25 น. ใช้เวลาทั้งหมด 145 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 15.30 น. ใช้เวลาทั้งหมด 210 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 20.30 น. ใช้เวลาทั้งหมด 150 นาที


สายอีสาน

เส้นทาง ทล.2 (สระบุรี – นครราชสีมา)

- เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 10.40 น. ใช้เวลาทั้งหมด 160 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 14.30 น. ใช้เวลาทั้งหมด 150 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 20.20 น. ใช้เวลาทั้งหมด 140 นาที


สายใต้

เส้นทาง ทล.35 (บางขุนเทียน – วังมะนาว)

- เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 9.20 น. ใช้เวลาทั้งหมด 80 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 13.40 น. ใช้เวลาทั้งหมด 100 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 19.00 น. ใช้เวลาทั้งหมด 60 นาที


สายตะวันออก


เส้นทาง ทล.7 (ศรีนครินทร์ – พัทยา)

- เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 9.15 น. ใช้เวลาทั้งหมด 75 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 13.30 น. ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 19.15 น. ใช้เวลาทั้งหมด 75 นาที 


กรมทางหลวง แนะเวลาออกเดินทางช่วงสงกรานต์ 2567 เส้นทางไหน ใช้เวลากี่ชั่วโมง


วันที่ 13 เมษายน 2567


สายเหนือ

เส้นทาง ทล.32 (บางปะอิน) – ทล.1 (นครสวรรค์)

- เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 10.05 น. ใช้เวลาทั้งหมด 125 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 14.20 น. ใช้เวลาทั้งหมด 140 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 20.10 น. ใช้เวลาทั้งหมด 130 นาที


สายอีสาน

เส้นทาง ทล.2 (สระบุรี – นครราชสีมา)

- เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 10.00 น. ใช้เวลาทั้งหมด 120 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 14.10 น. ใช้เวลาทั้งหมด 130 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 19.50 น. ใช้เวลาทั้งหมด 110 นาที


สายใต้

เส้นทาง ทล.35 (บางขุนเทียน – วังมะนาว)

- เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 8.55 น. ใช้เวลาทั้งหมด 55 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 13.30 น. ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 18.50 น. ใช้เวลาทั้งหมด 50 นาที


สายตะวันออก

เส้นทาง ทล.7 (ศรีนครินทร์ – พัทยา)

- เริ่มออกเดินทาง 8.00 น. เวลาถึงปลายทาง 9.15 น. ใช้เวลาทั้งหมด 75 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 12.00 น. เวลาถึงปลายทาง 13.30 น. ใช้เวลาทั้งหมด 90 นาที

- เริ่มออกเดินทาง 18.00 น. เวลาถึงปลายทาง 19.20 น. ใช้เวลาทั้งหมด 80 นาที


กรมทางหลวง แนะเวลาออกเดินทางช่วงสงกรานต์ 2567 เส้นทางไหน ใช้เวลากี่ชั่วโมง

 
ข้อมูลจาก กรมทางหลวง

ภาพจาก ผู้สื่อข่าวจ.นครราชสีมา

ข่าวแนะนำ