TNN สว.นำ ปปร.20 บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

TNN

สังคม

สว.นำ ปปร.20 บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

สว.นำ ปปร.20 บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

"สว.กรรณภว์" นำนักศึกษา ปปร.20 บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระชนมายุครบ 6 รอบ

นายกรรณภว์ ธนภรรคภวิน สมาชิกวุฒิสภา ในฐานะประธานรุ่น ปปร.20 ได้นำคณะนักศึกษาจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 13 ณ วัดราชสิงขร เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ระหว่างวันที่ 5-20 เมษายน 2567

สว.นำ ปปร.20 บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

นายกรรณภว์ กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีสำคัญเนื่องในโอกาสดังกล่าว ในฐานะที่ตนเป็น สว. เป็นกรรมการวัด และเป็นประธานคณะนักศึกษา ปปร.รุ่นที่ 20 จึงเห็นควรจัดให้สมพระเกียรติ โดยให้มีการอบรมเยาวชนให้รู้จักสำนึกบุญคุณของบิดามารดา รู้จักรับผิดชอบต่อสังคม และมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สถาบันพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักของพวกเรา


นายกรรณภว์ยังกล่าวอีกว่า เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ คณะกรรมการจะให้ทุนการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ที่ร่วมบรรพชาในครั้งนี้ เพื่อให้ทุกคนได้เติบโตมาเป็นพลเมืองดีของชาติในอนาคตต่อไปสว.นำ ปปร.20 บรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบข่าวแนะนำ