TNN online เตรียมออกเกณฑ์-แนวทางปฏิบัติ แบ่งจ่าย "เงินเดือนข้าราชการ" 2 งวด

TNN ONLINE

สังคม

เตรียมออกเกณฑ์-แนวทางปฏิบัติ แบ่งจ่าย "เงินเดือนข้าราชการ" 2 งวด

เตรียมออกเกณฑ์-แนวทางปฏิบัติ แบ่งจ่าย เงินเดือนข้าราชการ 2 งวด

กรมบัญชีกลางเตรียมออกเกณฑ์ "เงินเดือนข้าราชการ" แบ่งจ่าย 2 งวด คาดเริ่ม 1 มกราคม 2567 คาดเป็นการเลือกโดยสมัครใจ

กรมบัญชีกลางเตรียมออกเกณฑ์ "เงินเดือนข้าราชการ" แบ่งจ่าย 2 งวด คาดเริ่ม 1 มกราคม 2567 คาดเป็นการเลือกโดยสมัครใจ 


นางสาวทิวาพร ผาสุข รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า กรมบัญชีกลางได้จัดประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องการปรับเงื่อนไขการจ่ายเงินเดือนข้าราชการเป็น 2 รอบ คาดว่าจะเริ่มจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการรอบที่ 1 ในวันที่ 16 มกราคม 2567 และสำหรับลูกจ้างประจำคาดว่าจะเริ่มจ่ายได้ตั้งแต่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป


สำหรับหน่วยงานที่หารือ ประกอบด้วย 1.หน่วยงานข้อมูลรายจ่ายและหนี้ ได้แก่ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.), กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (กสจ.), กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.), กรมส่งเสริมสหกรณ์ 2.กลุ่มสถาบันการเงินต่าง ๆ เกี่ยวกับหนี้และการโอนเงินเข้าบัญชี


ทั้งนี้ จะเป็นการเลือกโดยสมัครใจ และให้ส่วนราชการผู้เบิกดำเนินการเดือนละ 1 รอบตามเดิม โดยปรับระยะเวลาในการส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางผ่านระบบ e-Payroll เร็วขึ้น


ขณะที่กรมบัญชีกลางจะดำเนินการตรวจสอบและประมวลผลข้อมูลเงินเดือน โดยจะหักยอดรายจ่ายและหนี้ (กบข./กสจ./กยศ./ภาษี/สหกรณ์/หนี้สถาบันการเงิน) คงเหลือยอดสุทธิ นำมาหาร 2 และแบ่งจ่ายรอบ 1 และรอบ 2 เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ


อย่างไรก็ตาม จะออกหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติให้ส่วนราชการดำเนินการตามแนวทาง รวมถึงจัดประชุมชี้แจงให้ส่วนราชการต่าง ๆ ได้รับทราบแนวทางปฏิบัติ และจัดฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ในช่วงเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2566ภาพจาก TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง