TNN online เปิดประวัติ "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

TNN ONLINE

สังคม

เปิดประวัติ "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

เปิดประวัติ  นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

เปิดประวัติ "นฤมล ภิญโญสินวัฒน์" ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.นี้เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 255/2566 เรื่อง แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) แห่ง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และข้อ 4 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย พ.ศ.2552 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยผู้แทนการค้าไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552


นายกรัฐมนตรีจึงมีคำสั่งแต่งตั้ง ศ.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เป็นที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เพื่อทำหน้าที่ผู้แทนการค้าไทย ตั้งแต่วันที่ 3 ต.ค.2566 เป็นต้นไป


สำหรับ นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ (ดร.แหม่ม) 


จบการศึกษา 


ปริญญาตรี สถิติศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์ประยุกต์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 


ปริญญาโท Master of Science (คณิตศาสตร์ประยุกต์) Georgia State University ประเทศสหรัฐอเมริกา Master of Business Administration (Applied Economics) University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา 


ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Finance) University of Pennsylvania ประเทศสหรัฐอเมริกา


ดร.แหม่ม เคยผ่านงานด้านวิชาการ เป็นอาจารย์ ที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) ปรึกษาด้านการเงินและการบริหารความเสี่ยงทางการเงิน ,กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และที่ทำสำคัญเป็นหนึ่งในทีมในการขับเคลื่อนนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะนโยบายมารดาประชารัฐ

ข่าวแนะนำ