TNN online เปิดนโยบาย 10 ข้อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ผบ.ตร. คนที่14

TNN ONLINE

สังคม

เปิดนโยบาย 10 ข้อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ผบ.ตร. คนที่14

เปิดนโยบาย 10 ข้อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ผบ.ตร. คนที่14

เปิดนโยบาย 10 ข้อ พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ ผบ.ตร. คนที่14

1. ปกป้อง เทิดทูน และพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข


2. เพิ่มขีดความสามารถในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมที่สร้างความเดือดร้อน เอารัดเอาเปรียบ หรือกระทบต่อการดำเนินชีวิตโดยปกติสุขของประชาชน


3. ป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมรูปแบบใหม่


4. แก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติอย่างเป็นระบบ


5. ให้ความสำคัญกับการพัฒนาสถานีตำรวจให้มีความพร้อมในการดูแลประชาชน อำนวยความยุติธรรม และยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง


6. พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ทั้งความรู้ ทักษะ ยุทธวิธี คุณธรรมจริยธรรม และมีการฝึกอบรมทบทวนอย่างสม่ำเสมอ


7. พัฒนาระบบฐานข้อมูล และนำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ


8. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ยุติธรรม ตรวจสอบได้


9. พัฒนาคุณภาพชีวิต สวัสดิการ ขวัญกำลังใจ และความสามัคคีของข้าราชการตำรวจ


10. เน้นภาวะผู้นำในทุกระดับ ผู้บังคับบัญชาต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง