TNN online "เงินผู้สูงอายุ" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มโอนเงินแล้ววันนี้ ได้กี่บาท? เช็กที่นี่

TNN ONLINE

สังคม

"เงินผู้สูงอายุ" บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มโอนเงินแล้ววันนี้ ได้กี่บาท? เช็กที่นี่

เงินผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มโอนเงินแล้ววันนี้ ได้กี่บาท? เช็กที่นี่

ได้เงินหรือยัง? "ผู้สูงอายุรายได้น้อย" เริ่มโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ เช็กวันโอนเงินทั้งหมดที่นี่

ได้เงินหรือยัง? "ผู้สูงอายุรายได้น้อย" เริ่มโอนเงินเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันนี้ เช็กวันโอนเงินทั้งหมดที่นี่


หลังจากก่อนหน้านี้ กรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารกองทุนผู้สูงอายุ ได้อนุมัติแนวทางการจ่ายเงินสงเคราะห์ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในอัตรา 100 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 6 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายน - เดือนกันยายน 2566 และกรมบัญชีกลางจะโอนเงินให้แก่ผู้มีสิทธิ โดยแบ่งกลุ่มตามวันเดือนปีเกิด รายละเอียดตามภาพเงินผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มโอนเงินแล้ววันนี้ ได้กี่บาท? เช็กที่นี่ ภาพจาก กรมบัญชีกลาง

 

เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย

-วันที่ 12 กันยายน 2566 สำหรับผู้ที่มีสิทธิที่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2494
-วันที่ 13 กันยายน 2566 สำหรับผู้ที่มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2594 - 31 ธันวาคม 2550
-วันที่ 14 กันยายน 2566 สำหรับผู้ที่มีสิทธิที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2501 - 31 สิงหาคม 2506


ส่วนผู้ที่เกิด ก่อน 1 กันยายน 2506 มีตารางการโอนเงินให้ ดังนี้

-เดือน ตุลาคม 2566 จ่ายเงินให้กับผู้ที่ยืนยันตัวตนภายใน 26 ก.ย.66 และผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 3 ตุลาคม 2566 โอนเงินวันที่ 6 ตุลาคม 2566
-เดือน พฤศจิกายน 2566 จ่ายเงินให้กับผู้ที่ยืนยันตัวตนภายใน 26 ต.ค.66 และผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 6 พฤศจิกายน 2566 โอนเงินวันที่ 6 พฤศจิกายน 2566
-เดือน ธันวาคม 2566 จ่ายเงินให้กับผู้ที่ยืนยันตัวตนภายใน 26 พ.ย.66 และผูกบัญชีพร้อมเพย์ภายใน 30 พฤศจิกายน 2566 โอนเงินวันที่ 6 ธันวาคม 2566


ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตน (e-KYC) สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา สำหรับผู้มีสิทธิที่ไม่สามารถผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนได้ (เฉพาะกรณีผู้พิการ/ผู้ป่วยติดเตียง/ และหรือผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป ที่ไม่สามารถเปิดบัญชีหรือผูกพร้อมเพย์ได้) สามารถแจ้งความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือเข้าบัญชีบุคคลอื่น 


โดยสามารถ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มหนังสือให้ความยินยอมโอนเงินเข้าบัญชีร่วมกับบุคคลอื่น หรือ เข้าบัญชีบุคคลอื่น ได้ทางเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 (https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ  https://welfare.mof.go.th/) หรือขอรับที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด และยื่นเอกสารได้ที่กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ภายในวันที่ 17 พ.ย. 2566


เงินผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เริ่มโอนเงินแล้ววันนี้ ได้กี่บาท? เช็กที่นี่

ภาพจาก AFP/TNN Online

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง