TNN online ตรวจสอบสถานะสมัคร "สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566" ได้ที่นี่ ประกาศผลเมื่อไหร่?

TNN ONLINE

สังคม

ตรวจสอบสถานะสมัคร "สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566" ได้ที่นี่ ประกาศผลเมื่อไหร่?

ตรวจสอบสถานะสมัคร สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ได้ที่นี่ ประกาศผลเมื่อไหร่?

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่นี่ ประกาศผลสอบเมื่อไหร่? เช็กเลย

สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ตรวจสอบสถานะการสมัครได้ที่นี่ ประกาศผลสอบเมื่อไหร่? เช็กเลย


คุรุสภา กำหนดจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 จำนวน 4 รอบ ได้แก่


รอบที่ 1 วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.


รอบที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.


รอบที่ 3 วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.


รอบที่ 4 วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.


ผู้เข้ารับการทดสอบสามารถเลือกสนามสอบได้เพียง 1 จังหวัดเท่านั้น ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  จังหวัดจันทบุรี   จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัดลำปาง  จังหวัดขอนแก่น  จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานี  และจังหวัดสงขลา การทดสอบฯ รายวิชาครู ในครั้งนี้จะใช้แบบทดสอบฉบับ “ภาษาไทย” เท่านั้น


ตรวจสอบสถานะสมัคร สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ได้ที่นี่ ประกาศผลเมื่อไหร่? Image Caption

 วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการลงทะเบียน บันทึกข้อมูล และสมัครเข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู รายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำเนินการตามประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการทดสอบฯ ทั้งชาวไทย หรือชาวต่างประเทศ สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้ระหว่างวันที่ 4 – 22 กันยายน 2566 (ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการยกเว้นวันที่ 22 กันยายน 2566 สมัครสอบได้ เวลาไม่เกิน 16.30 น.) ตามขั้นตอนและเงื่อนไขที่กำหนด ผ่านระบบออนไลน์ที่ https://ksp66.thaijobjob.com 


ประกาศผลทดสอบเมื่อไหร่?


ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ผ่านระบบรับสมัครสอบ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2566 เป็นต้นไป และประกาศผลการทดสอบฯ ในวันที่ วันที่ 15 มกราคม 2567 


สามารถตรวจสอบผลผ่านทางเว็บไซต์สำนักงาน https://www.ksp.or.th และ https://ksp66.thaijobjob.com/ และหากประสงค์ที่จะพิมพ์ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูเป็นรายบุคคล ให้ผู้เข้ารับการทดสอบดำเนินการด้วยตนเองผ่านระบบ “KSP Self-Service” ของสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาเท่านั้นตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ  คลิกที่นี่   https://ksp66.thaijobjob.com/ 


ตรวจสอบสถานะสมัคร สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ได้ที่นี่ ประกาศผลเมื่อไหร่?


 


ตรวจสอบสถานะสมัคร สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ได้ที่นี่ ประกาศผลเมื่อไหร่? ภาพจาก คุรุสภา

 การขอยื่นคำร้องขอสิทธิ์สมัครสอบ


1. เข้าสู่เว็บไซต์ ksp66.thaijobjob.com > เลือกเมนู “ยื่นคำร้องขอสิทธิ์สมัครสอบ”


2. ผู้สมัครกรอกเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบบจะตรวจสอบสิทธิ์


2.1 “กรณีระบบแจ้งว่า ท่านไม่มีสิทธิสมัครสอบ แต่ท่านมีความประสงค์จะเข้ารับการทดสอบ ให้ยื่นคำร้องขอสิทธิสมัครสอบ โดยการคลิกที่ปุ่ม ยื่นคำร้อง เพื่อเข้าสู่ขั้นตอนต่อไป”


ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำร้องขอสิทธิในการสมัครเข้ารับการทดสอบ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อ 3 ของ ประกาศ เรื่อง คุณสมบัติของผู้เข้า รับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครู ขั้นตอน วิธีการและเครื่องมือการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูรายวิชาครู ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 ประจาปี พ.ศ. 2566


- กรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มให้ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ พร้อมแนบไฟล์สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนที่ลงนามรับรองสาเนาเรียบร้อยแล้ว


- ศึกษา และทาความเข้าใจค ารับรองต่าง ๆ เมื่อเข้าใจแล้วคลิกในช่องว่าง จากนั้นคลิกปุ่ม ส่งค าร้อง


ทั้งนี้ หากดำเนินการไม่ถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไข ระบบจะไม่ดำเนินการบันทึกแบบคำร้องของท่าน อนึ่ง ระยะเวลาในการตรวจสอบสิทธิในการสมัครเข้ารับการทดสอบต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 วันทาการ


2.2  กรณียื่นคำร้องแล้วต้องการตรวจสอบสถานะ ให้ไปที่เมนู “ยื่นคำร้องขอสิทธิ์สมัครสอบ” ผู้สมัครกรอกเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก ระบบจะตรวจสอบสถานะให้โดยมีทั้งหมด 3 สถานะดังนี้


- สถานะรอตรวจสอบ

- สถานะไม่มีสิทธิ์สมัครสอบ เนื่องจาก ...........

- สถานะมีสิทธิ์สมัครสอบ ระบบจะแสดงข้อความ "ท่านมีสิทธิ์สมัครสอบแล้ว หากต้องการสมัครสอบ สามารถไปที่เมนู “สมัครสอบ”


คุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูฯ ให้เป็นไปตามข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้


1) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง และเข้าศึกษาในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป


2) เป็นผู้มีคุณวุฒิปริญญาอื่นที่ผ่านการรับรองความรู้ตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภา


3) เป็นผู้อยู่ระหว่างศึกษาในหลักสูตรปริญญาทางการศึกษา หรือเทียบเท่าที่คุรุสภารับรอง เพื่อใช้เป็นคุณวุฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ที่เข้ารับการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป และมีรายชื่อตามที่สถาบันอุดมศึกษาได้ทำการบันทึกข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (TEPIS) ข้อใดข้อหนึ่ง ดังนี้


3.1 อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 3 เป็นต้นไป ในหลักสูตรปริญญาตรีทางการศึกษา


3.2 อยู่ระหว่างศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปริญญาโททางการศึกษา (วิชาชีพครู) หรือปริญญาเอกทางการศึกษา (วิชาชีพครู)


ผู้มีสิทธิเข้ารับการทดสอบฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิในการสมัครเข้ารับการทดสอบ ผ่านเว็บไซต์ https://ksp66.thaijobjob.com/ หรือเชื่อมต่อผ่านเว็บไซต์ https://www.ksp.or.th  


ตรวจสอบสถานะสมัคร สอบใบประกอบวิชาชีพครู 2566 ได้ที่นี่ ประกาศผลเมื่อไหร่?

ภาพจาก TNN Online / คุรุสภา

ข่าวแนะนำ