TNN online วันวิสาขบูชา 2566 ตรงกับวันไหน? "ธนาคาร" ประกาศหยุดไหม

TNN ONLINE

สังคม

วันวิสาขบูชา 2566 ตรงกับวันไหน? "ธนาคาร" ประกาศหยุดไหม

วันวิสาขบูชา 2566 ตรงกับวันไหน? ธนาคาร ประกาศหยุดไหม

วันวิสาขบูชา 2566 ตรงกับวันไหน มีความสำคัญอย่างไร "ธนาคาร" เปิดทำการไหม เช็กวันหยุดเดือน มิถุนายน 2566 ได้ที่นี่

วันวิสาขบูชา 2566 ตรงกับวันไหน มีความสำคัญอย่างไร "ธนาคาร" เปิดทำการไหม เช็กวันหยุดเดือน มิถุนายน 2566 ได้ที่นี่

“วันวิสาขบูชา 2566” ตรงกับวันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 มักตกอยู่ในช่วงเดือนเมษายน พฤษภาคม หรือมิถุนายน ถือเป็นวันหยุดราชการ ซึ่งจะทำให้เดือนนี้มีวันหยุดยาวติดต่อกัน 3 วัน นั่นก็คือ วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน , วันอาทิตย์ที่ 4 และ วันจัทร์ที่ 5 คือวันหยุด ชดเชย ราชการ และ ธนาคาร


ความเป็นมา วันวิสาขบูชา


วันวิสาขบูชา เป็นวันที่สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ซึ่งเกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน คือ ในวันเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ) เดือนหก หรือเดือนเวสาขะ พระจันทร์เสวยวิสาขฤกษ์ เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ได้เกิดขึ้นเมื่อกว่าสองพันห้าร้อยปีมาแล้ว ในห้วงระยะเวลาที่ต่างกันคือ


ครั้งแรก เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะ โอรสพระเจ้าสุทโธธนะ และ พระนาง สิริมหามายาแห่งกรุงกบิลพัสดุ์ โดยประสูติที่ป่าลุมพินีวัน ณ เขตแดนรอยต่อระหว่างกรุงกบิลพัสดุ์ของฝ่ายพระราชบิดากับกรุงเทวทหะของฝ่ายพระราชมารดา


ครั้งที่สอง เกิดเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะ ออกทรงผนวชได้ ๖ ปี พระชนมายุ ๓๕ พรรษา ได้ตรัสรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ เป็นอรหันตพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ณ ริ่มฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา ประเทศมคธปัจจุบันคือที่ตั้งพุทธคยา


ครั้งที่สาม เกิดเมื่อพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า เสด็จดับขันธ ปรินิพพาน เมื่อพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ณ เมืองกุสินารา


เหตุการณ์สำคัญทั้งสามประการนี้ เกิดขึ้นในวันและเดือนเดียวกัน ทางจันทรคติ ซึ่งนับวันขึ้นแรม ตามวิถีการโคจรของดวงจันทร์ เป็นหลักในการกำหนดวัน เดือนและปีซึ่งยังคงใช้กันมาอยู่จนถึงทุกวันนี้ ควบคู่กันไปกับการกำหนดวัน เดือน และปีทางสุริยคติ ซึ่งเป็นไปตามวิถีการโคจรของดวงอาทิตย์ นับเป็นเรื่องอัศจรรย์ซึ่งยังไม่เคยมีการประจวบกันเช่นนี้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด และเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดมาก่อนจนตราบเท่าปัจจุบันแต่ความอัศจรรย์ดังกล่าว ก็ยังไม่เทียบเท่ากับการอุบัติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาในโลก และได้ทรงประดิษฐานพระพุทธศาสนาเพื่ออนุเคราะห์โลกให้เกิดประโยชน์สุขแก่มนุษยชาติและสัตว์โลกทั้งมวลวันวิสาขบูชาจึงนับว่าเป็นวันสำคัญสูงสุดในพระพุทธศาสนา เป็นวันที่ก่อให้เกิดพระพุทธเจ้า ผู้ตรัสรู้พระธรรมและนำมาสั่งสอนแก่สรรพสัตว์ และพระสงฆ์สาวกผู้สืบพระศาสนาต่อมาจนถึงปัจจุบัน


วันหยุดราชการเดือนมิถุนายน 2566


-3 มิถุนายน 2566 (วันหยุดราชการ) เนื่องในวัน วันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

-4 มิถุนายน 2566 (ตรงกับวันอาทิตย์)

-5 มิถุนายน 2566 (วันหยุดชดเชย ราชการ และ ธนาคาร) เนื่องในวัน วันวิสาขบูชา และ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินีวันวิสาขบูชา "ธนาคาร" หยุดไหม?


วันหยุดธนาคาร หรือ วันหยุดสถาบันการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2566 โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) มีกำหนดวันหยุด 1 วันคือ


-วันจันทร์ ที่ 5 มิถุนายน ชดเชยวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันวิสาขบูชา (วันเสาร์ที่ 3 มิถุนายน 2566)

ที่มา TNN รวบรวม/สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ข่าวแนะนำ