TNN "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" อัปเดตล่าสุด เดือนเมษายน 2566 ใช้จ่ายอะไรบ้าง?

TNN

สังคม

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" อัปเดตล่าสุด เดือนเมษายน 2566 ใช้จ่ายอะไรบ้าง?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด เดือนเมษายน 2566 ใช้จ่ายอะไรบ้าง?

กรมบัญชีกลาง อัปเดตล่าสุด "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนเมษายน 2566 ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เช็กเลยที่นี่

กรมบัญชีกลาง อัปเดตล่าสุด "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" เดือนเมษายน 2566 ใช้จ่ายอะไรได้บ้าง เช็กเลยที่นี่


นางสาววารี แว่นแก้ว รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลาง เปิดเผยว่า โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผู้ที่ได้รับสิทธิจะใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 โดยจะได้รับวงเงิน ดังนี้


ทุกวันที่ 1 ของเดือน (เป็นวงเงินสิทธิไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)


- วงเงินซื้อสินค้า 300 บาทต่อเดือน
- วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 80 บาทต่อ 3 เดือน
- วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ 750 บาทต่อเดือน
ประกอบด้วย บขส. รถไฟ ขสมก. รถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL)


ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 (มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้า/ค่าน้ำประปา)


- ค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
- ค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (กรณีใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท)
ผู้มีสิทธิตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิตามมาตรการฯลงทะเบียนกับผู้ให้บริการไฟฟ้าได้ 1 แห่ง และผู้ให้บริการน้ำประปาได้ 1 แห่ง (การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค) ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป ซึ่งสามารถใช้สิทธิได้ (ใบแจ้งหนี้) ในเดือนถัดจากเดือนที่ลงทะเบียนกับหน่วยงานดังกล่าว โดยผู้มีสิทธิที่มีค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา ตามเงื่อนไขของการให้สิทธิสวัสดิการ ไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา โดยกระทรวงการคลังจะดำเนินการจ่ายเงินคืนให้แก่หน่วยงานที่ให้บริการโดยตรง


ทุกวันที่ 20 ของเดือน (เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน)


ผู้มีสิทธิเป็นผู้พิการ ซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ 800 บาทต่อเดือน จะต้องทำการยืนยันตัวตนกับธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรก่อน จึงจะได้รับสิทธิ โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก


สำหรับผู้มีสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ได้รับสิทธิในการชดเชยค่าไฟฟ้าและ/หรือค่าน้ำประปา กรมบัญชีกลางจะทำการโอนเงิน e-Money เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ครั้งสุดท้ายในวันที่ 18 เมษายน 2566
ทั้งนี้ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 0 2109 2345 หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง 0 2270 6400 ในวัน เวลาราชการ โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าวบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด เดือนเมษายน 2566 ใช้จ่ายอะไรบ้าง? ภาพจาก กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

 


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด เดือนเมษายน 2566 ใช้จ่ายอะไรบ้าง? กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

 


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด เดือนเมษายน 2566 ใช้จ่ายอะไรบ้าง? กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

 
ที่มา กระทรวงการคลัง

ภาพจาก TNN Online
ข่าวแนะนำ