TNN online สกสว.หนุน ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิจัยโรคระบาดในข้าวเมืองโอ่ง

TNN ONLINE

สังคม

สกสว.หนุน ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิจัยโรคระบาดในข้าวเมืองโอ่ง

สกสว.หนุน ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิจัยโรคระบาดในข้าวเมืองโอ่ง

สกสว.สนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ศึกษาประเด็นสำคัญเกี่ยวกับข้าว เพื่อพัฒนาคุณภาพข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) มอบทุนสนับสนุนงานมูลฐานแก่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เพื่อศึกษาวิจัยหลายโครงการสำคัญเกี่ยวกับการผลิตข้าวคุณภาพในพื้นที่จังหวัดราชบุรี และจัดทำแนวทางการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาคุณภาพผลผลิตข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1 ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี 

สกสว.หนุน ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิจัยโรคระบาดในข้าวเมืองโอ่ง

จากข้อมูลการระบาดของโรคขอบใบแห้งสร้างความเสียหายอย่างต่อเนื่องทุกปีทั่วทุกพื้นที่ใน 10 อำเภอที่เพาะปลูกข้าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคขอบใบแห้งจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryaze (Xoo) ที่สามารถทำลายข้าวได้ทุกระยะการเจริญเติบโต ส่งผลให้ผลผลิตข้าวลดลงร้อยละ 20-50 เกษตรกรจึงพยายามควบคุมการระบาดของโรคด้วยวิธีทางเคมีร่วมกับการเผาฟาง ทำให้ดินเสื่อมโทรมและส่งผลต่อคุณภาพของผลผลิตในระยะยาว รวมถึงการปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อม 


ผศ. ดร.เสาวณีย์ ชูจิต และคณะ จึงมีแนวคิดในการใช้วิธีทางชีวภาพโดยคัดเลือกเชื้อจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่มีความสามารถในการยับยั้งและควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อ Xoo เพื่อนำมาผลิตต้นแบบสารชีวภัณฑ์ทดแทนหรือเป็นทางเลือกเพื่อลดการใช้สารเคมีในพื้นที่การเกษตร และทดสอบประสิทธิภาพของจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ระดับห้องปฏิบัติการ พบว่าเชื้อแบคทีเรียสายพันธุ์ Bacillus amyliliquefaciens (BA) มีประสิทธิภาพยับยั้งได้ถึงร้อยละ 65 

สกสว.หนุน ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิจัยโรคระบาดในข้าวเมืองโอ่ง

ด้าน ดร.วราภรณ์ บุญยรัตน์ หัวหน้าโครงการการจัดการปุ๋ยต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1 ได้ศึกษาผลของสารฮิวมิกซึ่งเป็นสารประกอบหลักของดินที่เกิดจากการยอยสลายทางชีวภาพของพืชที่ตายแล้ว รวมทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ที่มีต่อการดูดซึมธาตุอาหารของข้าว โดยพบว่าการใช้สารฮิวมิกมีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพของดิน ทำให้เกิดเม็ดดิน ยืดหยุ่นได้ดี การดูดซึมดี มีค่าความจุความชื้นสูง ส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และควบคุมความเป็นกรด-ด่างในดินให้มีสภาวะเหมาะกับการเจริญเติบโตของพืช 

สกสว.หนุน ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิจัยโรคระบาดในข้าวเมืองโอ่ง

ขณะที่ ดร.ลักษมี หมื่นศรีธาราม และ ผศ. ดร.จรรยา พรหมเฉลิม ได้ศึกษาผลกระทบของสารหนูต่อความไม่เสถียรของจีโนมในข้าวไทย โดยสารหนูหรืออาร์ซินิกเป็นโลหะหนักที่เป็นส่วนประกอบของยากำจัดศัตรูพืชหรือสารกำจัดวัชพืช ซึ่งตรวจพบอาร์ซินิกปนเปื้อนในนาข้าวและเมล็ดข้าวในประเทศต่าง ๆ และส่งผลกระทบต่อลักษณะทางสรีรวิทยา ซึ่งทำให้ผลผลิตโดยรวมลดลง ทั้งนี้ผลจากการวิจัยนอกจากได้องค์ความรู้และผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับผลของอาร์ซินิกต่อพันธุกรรมของข้าวดังกล่าวแล้ว ยังได้แนวทางการคัดเลือกสายพันธุ์ข้าวที่ต้านทานอาร์ซินิกและลดการปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมให้เข้าสู่ห่วงโซ่อาหารน้อยลง

สกสว.หนุน ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง วิจัยโรคระบาดในข้าวเมืองโอ่ง

สำหรับปีงบประมาณ 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงได้รับทุนสนับสนุนจาก สกสว. อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเปรียบเทียบการใช้ฮิวมิกกับกรดฟุลวิคต่อการดูดซึมธาตุอาหาร เพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1 การลดความเป็นพิษและการดูดซึมแคดเมียมในข้าวไรซ์เบอร์รีด้วยสารอินทรีย์และอนินทรีย์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกลูตาเมตซึ่งเป็นกรดอะมิโนที่พบมากที่สุดในโปรตีนตามธรรมชาติ และโมลิบดีนัมซึ่งเป็นแร่ธาตุที่พบในเนื้อเยื่อของพืชและสัตว์ รวมถึงวิธีการปลูกข้าวไรซ์เบอร์รีที่ลดความเป็นพิษและการสะสมของแคดเมียม ตลอดจนการศึกษาประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ชีวภาพจุลินทรีย์ปฏิปักษ์ที่สามารถยับยั้งและควบคุมการเจริญของเชื้อรา Pyricularia grisea สาเหตุก่อโรคไหม้ข้าว ซึ่งมีรายงานความรุนแรงของโรคที่ร้อยละ 70-80 ของต้นข้าว และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีวภาพเชื้อจุลินทรีย์ควบคุมโรคไหม้ข้าวของข้าวสายพันธุ์ปทุมธานี 1 จังหวัดราชบุรีที่มาข้อมูล : TNN ONLINE

ที่มาภาพ : TNN 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง