TNN online ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด 3 แบงก์รัฐเปิดทำการกี่โมงเช็กที่นี่!

TNN ONLINE

สังคม

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด 3 แบงก์รัฐเปิดทำการกี่โมงเช็กที่นี่!

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด 3 แบงก์รัฐเปิดทำการกี่โมงเช็กที่นี่!

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน วันหยุดได้แล้วเริ่มพรุ่งนี้ ที่ 3 แบงก์รัฐสาขาทั่วไปตั้งแต่ 09.00-16.00 น. และ สาขาในห้าง 11.00-16.00 น.

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน วันหยุดได้แล้วเริ่มพรุ่งนี้ ที่ 3 แบงก์รัฐสาขาทั่วไปตั้งแต่ 09.00-16.00 น. และ สาขาในห้าง 11.00-16.00 น.


นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการยืนยันตัวตนของผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ผ่านเกณฑ์) ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 (โครงการฯ) ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. มีผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จจำนวนทั้งสิ้น 5,702,819 ราย 


สำหรับจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการฯ ณ วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 13.00 น. จำนวนทั้งสิ้น 861,038 ราย 


ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด 3 แบงก์รัฐเปิดทำการกี่โมงเช็กที่นี่!

 


ช่องทางยื่นอุทธรณ์


สามารถขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https: //welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น.ของทุกวัน หรือขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน 


การยื่นอุทธรณ์


นอกจากนี้ ในเดือนมีนาคม 2566 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติและขออุทธรณ์ ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวัน รวมวันเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 8.30 – 16.30 น. ตั้งแต่วันที่11 มีนาคม 2566

สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ตามวันและเวลาของแต่ละหน่วยงาน 


กรณีมอบอำนาจ (ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาอุทธรณ์ได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้)

-บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

-หนังสือมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่เว็บไวต์โครงการฯ) คลิกที่นี่

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

-สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง หรือใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด 3 แบงก์รัฐเปิดทำการกี่โมงเช็กที่นี่!

 


 


การยืนยันตัวตน


ทั้งนี้ ในเดือนมีนาคม 2566 ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถยืนยันตัวตนได้ทุกวัน รวมวันเสาร์ -อาทิตย์ โดยสาขาทั่วไปตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00 – 16.00 น. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 


นอกจากนี้ ผู้ผ่านเกณฑ์ที่ยังไม่มีบัญชีธนาคารจะต้องเปิดบัญชีธนาคารและผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชน โดยสามารถเปิด “บัญชีพื้นฐาน” ซึ่งเป็นบัญชี เงินฝากที่ไม่กำหนดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ทั้งนี้ ประเภทบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการเฉพาะผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และผู้มีอายุ 65 ปีขึ้นไป โดยผู้ที่ประสงค์จะเปิดบัญชีดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเปิดบัญชีได้จากธนาคารพาณิชย์ทั้ง 14 แห่งทุกสาขาทั่วประเทศ


กรณีเดินทางมาด้วนตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

- ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะ หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มี การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)


กรณีมอบอำนาจ

ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) 

- ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะ หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มี การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

- หนังสือมอบอำนาจ (ดาวโหลดที่เว็บไซต์โครงการฯ) คลิกที่นี่

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) 

- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตน


ลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟและค่าน้ำ


สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์และยืนยันตัวตนสำเร็จ ซึ่งประสงค์ที่จะรับสิทธิมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา (มาตรการบรรเทาฯ) จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคนโดยสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาได้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการที่ผู้ผ่านเกณฑ์รับบริการอยู่ ดังนี้


1. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนได้ที่ 


(1) สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https: //meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130 

(2) สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https: //welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129 

(3) กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https: //walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284


2. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนได้ที่ 


(1) สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https: //eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125 

(2) สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https: //register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662


ทั้งนี้ หากลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้ากับ กฟน. หรือ กฟภ. สำเร็จภายในวันที่ 8 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. หรือลงทะเบียนกับ กทร. สำเร็จภายในวันที่ 20 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. และ/หรือลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปากับ กปน. หรือ กปภ. สำเร็จภายในวันที่ 25 มีนาคม 2566 เวลา 17.00 น. จะได้รับสิทธิเดือนแรกคือ “ใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนเมษายน 2566” 


สำหรับผู้ที่ใช้สิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2560 และปี 2561 จะสามารถใช้สิทธิในรอบใบแจ้งหนี้ค่าบริการเดือนมีนาคม 2566 เป็นเดือนสุดท้าย โดยสามารถนำใบแจ้งหนี้ค่าบริการที่ค้างชำระในช่วงที่ได้รับสิทธิตามมาตรการบรรเทาฯ ไปชำระเพื่อขอรับเงินสนับสนุนได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2566


โฆษกกระทรวงการคลังย้ำว่า ผู้ผ่านเกณฑ์สามารถเข้าร่วมมาตรการบรรเทาฯ ได้ทุกคน แต่ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขสวัสดิการของมาตรการบรรเทาฯ ที่กำหนดการให้สวัสดิการแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน ซึ่งสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้าได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน เช่นเดียวกันกับค่าน้ำประปาที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าบริการได้เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงานโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https:// บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https: //welfare.mof.go.thยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด 3 แบงก์รัฐเปิดทำการกี่โมงเช็กที่นี่! ภาพจาก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

 


ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อัปเดตล่าสุด 3 แบงก์รัฐเปิดทำการกี่โมงเช็กที่นี่!

 
ที่มา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง : Fiscal Policy Office

ภาพจาก AFP/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง