TNN online ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "วันหยุด" ผ่านแบงก์รัฐสาขาในห้างได้แล้ว เช็กเลยเริ่มวันไหน?

TNN ONLINE

สังคม

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "วันหยุด" ผ่านแบงก์รัฐสาขาในห้างได้แล้ว เช็กเลยเริ่มวันไหน?

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันหยุด ผ่านแบงก์รัฐสาขาในห้างได้แล้ว เช็กเลยเริ่มวันไหน?

ยืนยันตัวตนบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถทำที่ ธนาคารกรุงไทย-ออมสิน-ธ.ก.ส. ในห้างสรรพสินค้าได้แล้ว เริ่มวันไหนเช็กเลย!

ยืนยันตัวตนบัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถทำที่ ธนาคารกรุงไทย-ออมสิน-ธ.ก.ส. ในห้างสรรพสินค้าได้แล้ว เริ่มวันไหนเช็กเลย!  


หลังจาก กระทรวงการคลัง เปิดให้ประชาชาชนเข้าตรวจสอบสิทธิ โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน 


ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันหยุด ผ่านแบงก์รัฐสาขาในห้างได้แล้ว เช็กเลยเริ่มวันไหน? ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 


ช่องทาง ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน 


1. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

2. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต 

และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงานสำหรับการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์ – วันศุกร์ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน


กรณีผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ ให้ทำดังนี้


- เดินทางไปยืนยันตัวตนผ่าน 3 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย / ธนาคารออมสิน / ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เกษตร (ธ.ส.ก.) ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปธนาคารในห้างสรรพสินค้า เปิดให้ยืนยันตัวตนใน วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือไม่?


นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีดำริให้ สาขาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ที่มีสาขาในห้างสรรพสินค้าที่ยังไม่ให้บริการยืนยันตัวตน และยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ พิจารณาเปิดให้บริการเพิ่มเติม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน 


ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันหยุด ผ่านแบงก์รัฐสาขาในห้างได้แล้ว เช็กเลยเริ่มวันไหน? ภาพจาก กระทรวงการคลัง

  

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันหยุด ผ่านแบงก์รัฐสาขาในห้างได้แล้ว เช็กเลยเริ่มวันไหน? ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ล่าสุด กระทรวงการคลังประกาศ ประชาชนที่ต้องการยืนยันตัวตนโครงการลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐปี 65 สามารถมาใช้บริการได้ที่ ธ.ก.ส. ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย วันเสาร์-อาทิตย์ เฉพาะสาขาในห้างสรรพสินค้า เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันหยุด ผ่านแบงก์รัฐสาขาในห้างได้แล้ว เช็กเลยเริ่มวันไหน? ภาพจาก กระทรวงการคลัง

 
เอกสารสำหรับการยืนยันตัวตน


ผู้ลงทะเบียนผ่านเกณฑ์ ต้องเดินทางไปยืนยันตัวตนผ่านหน่วยงานที่กำหนด ดังนี้

- ธนาคารกรุงไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป)

- ธนาคารออมสิน (วันที่ 1 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2566)

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  (วันที่ 1 มีนาคม - 27 สิงหาคม 2566)


1. กรณีเดินทางมาด้วนตนเอง

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

- ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะ หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มี การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)


2. กรณีมอบอำนาจ

ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้เอง สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมายืนยันตัวตนแทนได้ โดยใช้เอกสารดังนี้

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) 

- ใบสำคัญการหย่า หรือ ใบมรณะ หรือ หนังสือรับรองการตาย หรือ ทะเบียนบ้านที่มี การจำหน่ายการตาย (เฉพาะผู้ผ่านเกณฑ์แบบมีเงื่อนไข)

- หนังสือมอบอำนาจ (ดาวโหลดที่เว็บไซต์โครงการฯ) คลิกที่นี่

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ) 

- สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี) ให้นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่หน่วยงานยืนยันตัวตนยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันหยุด ผ่านแบงก์รัฐสาขาในห้างได้แล้ว เช็กเลยเริ่มวันไหน? ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 


**ช่องทางดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ**


-หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุที่ ไม่สามารถเดินทางมายืนยันตัวตนได้ด้วยตนเอง คลิกที่นี่

ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันหยุด ผ่านแบงก์รัฐสาขาในห้างได้แล้ว เช็กเลยเริ่มวันไหน?
ผู้ลงทะเบียนที่ ไม่ผ่าน การพิจารณาคุณสมบัติ ต้องดำเนินการอย่างไร


ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติ สามารถขอยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาได้ โดย


1) ยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์โครงการ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

2) ยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน ทั้ง 7 หน่วยงาน โดยแสดงบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมแจ้งความประสงค์ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ (ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติสามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยงานรับลงทะเบียนเดียวกับที่ลงทะเบียน)

ทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนจะต้องติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านคุณสมบัติเพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 1 พฤษภาคมคม 2566


-หนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือ ผู้สูงอายุที่ ไม่สามารถเดินทางมาตรวจสอบสิทธิ และ อุทธรณ์สิทธิได้ด้วยตนเอง คลิกที่นี่


ยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันหยุด ผ่านแบงก์รัฐสาขาในห้างได้แล้ว เช็กเลยเริ่มวันไหน?
ที่มา กระทรวงการคลัง/บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง