TNN online ตรวจสอบสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน เปิด 6 ขั้นตอน ยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์

TNN ONLINE

สังคม

ตรวจสอบสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน เปิด 6 ขั้นตอน ยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์

ตรวจสอบสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน เปิด 6 ขั้นตอน ยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์

ตรวจสอบสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่านเกณฑ์พิจารณาคุณสมบัติ เปิด 6 ขั้นตอน ยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์

โครงการ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รือ บัตรคนจน รอบใหม่ ประกาศผลการพิจารณา ผ่านทางเว็บไซต์  https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th  ไปแล้วเรียบร้อยเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2566 สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ "ตรวจสอบสิทธิไม่ผ่าน" เกณฑ์การ พิจารณาคุณสมบัติ สามารถยื่นขออุทธรณ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2566 (62 วัน) 

สามารถดำเนินการผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่ทางเว็บไซต์ โดยมีวิธีทำง่ายๆแค่ 6 ขั้นตอน และ ยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองที่หน่วยงาน 7 แห่ง


1. ตรวจสอบสิทธิไม่ผ่าน ยื่นอุทธรณ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ผ่านเว็บไซต์ 


ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน สามารถยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์  https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 


6 ขั้นตอนยื่นอุทธรณ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ผ่านเว็บไซต์

1.1 ผู้ลงทะเบียนกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และวันเดือนปีเกิดตามที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชน ระบบจะแสดงผลการพิจารณาคุณสมบัติ ให้ผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม “ผลการตรวจสอบ”

1.2 ผู้ลงทะเบียนกรอก วันเดือนปีเกิดตามที่ระบุบนบัตรประจำตัวประชาชน และรหัส Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน และคลิกปุ่ม “ยืนยันตัวตน”

1.3 ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลผลการพิจารณาคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติ หากผู้ลงทะเบียนที่ต้องการขออุทธรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบหมายโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ และคลิกปุ่ม “ยืนยันการอุทธรณ์”

1.4 ระบบขึ้นข้อความ โปรดยืนยันการขออุทธรณ์ ให้ผู้ลงทะเบียน คลิกปุ่ม “ยืนยันการอุทธรณ์” อีกครั้ง 

1.5 เมื่อผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม “ยืนยันการอุทธรณ์” เรียบร้อยแล้ว ระบบขึ้นข้อความ “สำเร็จ” ให้ผู้ลงทะเบียนคลิกปุ่ม “ตกลง”

1.6 ผู้ลงทะเบียนสามารถเลือกพิมพ์เอกสารการขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโดย คลิกปุ่ม“พิมพ์เอกสารยืนยันการอุทธรณ์” ยกเว้น ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเกณฑ์หนี้สินผู้ลงทะเบียนจะต้องพิมพ์เอกสารเพื่อใช้ประกอบการขอแก้ไขข้อมูล


ตรวจสอบสิทธิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ผ่าน เปิด 6 ขั้นตอน ยื่นอุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์

 ภาพจาก : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง


2. ตรวจสอบสิทธิไม่ผ่าน ยื่นอุทธรณ์ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน


ผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ผ่าน สามารถยื่นกับ หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ 

- ธนาคารออมสิน 

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) 

- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

- สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด 

- ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ 

- สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 

- ศาลาว่าการเมืองพัทยา 

โดยสามารถยื่นอุทธรณ์ ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน โดยให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติ ซึ่งผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติจะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนก่อนดำเนินการยื่นอุทธรณ์


หมายเหตุ : ผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติได้ทำการยื่นขออุทธรณ์ผ่านเว็บไซต์ หรือผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว หากประสงค์ขอตรวจสอบและ/หรือขอแก้ไขข้อมูลขอให้ดำเนินการติดต่อที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่ผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง หรือเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติกำหนดเพื่อขอปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องให้ถูกต้อง โดยจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2566


ข้อมูลจาก :  สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

ภาพจาก : พีอาร์ ธนาคารออมสิน 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง