TNN online "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ติดต่อ-สอบถามโทรเบอร์ไหน เช็กเลยที่นี่!

TNN ONLINE

สังคม

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ติดต่อ-สอบถามโทรเบอร์ไหน เช็กเลยที่นี่!

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดต่อ-สอบถามโทรเบอร์ไหน เช็กเลยที่นี่!

รวมเบอร์โทรสอบถามเรื่อง "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ต้องโทรเบอร์ไหน โทรได้ตั้งแต่กี่โมง เช็กเลยที่นี่!

รวมเบอร์โทรสอบถามเรื่อง "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ต้องโทรเบอร์ไหน โทรได้ตั้งแต่กี่โมง เช็กเลยที่นี่!


หลังจากคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบ โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 65 วงเงินรวม 9,140 ล้านบาท โดยมีจำนวนผู้ที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิ 14.59 ล้านคน จากที่ลงทะเบียนไว้ 22 ล้านคน โดยกำหนดให้ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติ ในวันที่ 1 มีนาคม 2566 


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดต่อ-สอบถามโทรเบอร์ไหน เช็กเลยที่นี่! ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 


ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทางดังนี้ 


1. เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน


2. หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน สำหรับการตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ ในช่วงวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของหน่วยงานรับลงทะเบียนแต่ละแห่ง


3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ วันจันทร์ – วันศุกร์ ตามเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

น.ส.ทิพานัน กล่าวว่า ทั้งนี้เมื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้ 


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดต่อ-สอบถามโทรเบอร์ไหน เช็กเลยที่นี่! ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 


ผู้ผ่านการพิจารณา

-เริ่มการยืนยันตัวตนผ่าน e-KYC และต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการโดยผูกกับธนาคารใดก็ได้ โดยต้องยืนยันตัวตน ณ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนด้วย ณ ธนาคารดังกล่าวตามวันและเวลาทำการของแต่ละธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 


-เมื่อยืนยันตัวตนเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันตัวตนของตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ในวันถัดไป หรือติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่หน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน หรือโทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


-วันที่ 1 เมษายน 2566 เริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับผู้ยืนยันตัวตนสำเร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2566 โดยหากยืนยันตัวตนหลังวันดังกล่าวจะได้ใช้สิทธิตามที่กระทรวงการคลังกำหนด


ผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณา

-สามารถยื่นขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 1 พฤษภาคม 2566 ผ่าน 2 ช่องทาง ได้แก่

(1)ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ได้ตั้งแต่เวลา 6.00 น. ถึง 23.00 น. ของทุกวัน

(2 )ขออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทยฯ ธ.ก.ส. สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน


บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดต่อ-สอบถามโทรเบอร์ไหน เช็กเลยที่นี่! ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 

ช่องทางติดต่อสอบถาม เกี่ยวกับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ


- กองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม

กระทรวงการคลัง

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

โทร. 094-858-9794

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ


-สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3518 3536 3542 หรือ โทร. 

08-5842-7102

08-5842-7103

08-5842-7104

08-5842-7105 

08-5842-7106 

08-5842-7107 

08-5842-7108

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ


-ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

โทร. 0-2109-2345

จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ติดต่อ-สอบถามโทรเบอร์ไหน เช็กเลยที่นี่! ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

 ภาพจาก บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ / AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง