TNN online ครม.อนุมัติเงินช่วย "ผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝน 2565" เพิ่มเติมในพื้นที่ กทม. และ 15 จังหวัด

TNN ONLINE

สังคม

ครม.อนุมัติเงินช่วย "ผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝน 2565" เพิ่มเติมในพื้นที่ กทม. และ 15 จังหวัด

ครม.อนุมัติเงินช่วย ผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝน 2565 เพิ่มเติมในพื้นที่ กทม. และ 15 จังหวัด

ครม. อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝน 2565 เพิ่มเติม ในพื้นที่ กทม. และ 15 จังหวัด จำนวน 237,048 ครัวเรือน เช็กหลักเกณฑ์การเยียวยาฯที่นี่

ครม. อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝน 2565 เพิ่มเติม ในพื้นที่ กทม. และ 15 จังหวัด จำนวน 237,048 ครัวเรือน เช็กหลักเกณฑ์การเยียวยาฯที่นี่


นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (28 กุมภาพันธ์  2566) อนุมัติให้จ่ายเงิน ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 เพิ่มเติม สำหรับกรณีพื้นที่ประสบอุทกภัย ตั้งแต่วันที่ 29  ตุลาคม 2565 - 31 มกราคม 2566 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ 15 จังหวัด (ได้แก่ ชุมพร ตรัง นครปฐม นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สมุทรสาคร สุราษฎร์ธานี และอ่างทอง


ซึ่งต้องไม่เป็นครัวเรือนที่ได้รับความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี 2565 ตามมติ ครม. (29 พ.ย. 65) จากการสำรวจเบื้องต้น มีครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ในพื้นที่ กทม. และ 15 จังหวัด  จำนวน 237,048 ครัวเรือน วงเงิน 1,190.46 ล้านบาท

 

หลักเกณฑ์การเยียวยาฯ

-  24 ชั่วโมง - 7 วัน  จำนวน  193,802 ครัวเรือน อัตราจ่าย  5,000 บาท  วงเงิน  969.01 ล้านบาท

- เกินกว่า 7 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน จำนวน 40,808  ครัวเรือน อัตราจ่าย  5,000 บาท วงเงิน 204.04 ล้านบาท

- เกินกว่า 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน  จำนวน  2,265  ครัวเรือน อัตราจ่าย  7,000 บาท  วงเงิน  15.86 ล้านบาท

- เกินกว่า 60 วัน  จำนวน 173  ครัวเรือน อัตราจ่าย  9,000 บาท  วงเงิน  1.56 ล้านบาท

 

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเคยมีมติให้ความช่วยเหลือไว้แล้วแต่ยังคงมีประชาชน ที่ได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์อุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง และการระบายน้ำ ในช่วงฤดูฝน ปี 2565 ตั้งแต่วันที่ 29 ต.ค. 65 - 31 ม.ค. 66  โดยเป็นจังหวัดที่เคยได้รับความช่วยเหลือตามมติ ครม. ( 29 พ.ย. 65 ) แต่คนละพื้นที่จำนวน 10  จังหวัด ได้แก่ นครปฐม สมุทรสาคร อ่างทอง ตรัง นครศรีธรรมราช นราธิวาส ระนอง สตูล สุราษฎร์ธานีและชุมพร 


และจังหวัดที่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติม จำนวน 6 จังหวัด ได้แก่ กทม. ประจวบคีรีขันธ์ ปัตตานี พัทลุง ยะลา และสงขลา จึงได้อนุมัติจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฤดูฝน 2565 เพิ่มเติม  เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ทั่วถึงและเป็นธรรม โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) สำรวจ หรือผู้ประสบภัยยื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือภายใน 30 วัน และให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับ ธนาคารออมสิน เร่งรัดการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับตั้งแต่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติด้วย
ที่มา รัฐบาล

แฟ้มภาพ TNN Online

ข่าวแนะนำ