TNN online "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ข่าวดี! ครม.ไฟเขียวแล้ว ตรวจสอบผลผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่

TNN ONLINE

สังคม

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ข่าวดี! ครม.ไฟเขียวแล้ว ตรวจสอบผลผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ข่าวดี! ครม.ไฟเขียวแล้ว ตรวจสอบผลผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ข่าวดี! ครม.ไฟเขียวแล้ว เริ่มใช้ 1 เม.ย. 2566 ตรวจสอบผลลงทะเบียนผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" รอบใหม่ ข่าวดี! ครม.ไฟเขียวแล้ว เริ่มใช้ 1 เม.ย. 2566 ตรวจสอบผลลงทะเบียนผ่าน-ไม่ผ่าน เช็กที่นี่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เห็นชอบรายงานผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ซึ่งมีจำนวนผู้ลงทะเบียนตามโครงการ ปี 65 ทั้งหมด 19.65 ล้านราย

ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 14.6 ล้านราย และผู้ลงทะเบียนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติจำนวน 5.05 ล้านราย 

ช่องทางตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 3 ช่องทาง ดังนี้  

1. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติด้วยตนเอง ผ่านทางเว็บไซต์ 

https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th/ หรือ https://welfare.mof.go.th

2. ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน 

ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา 

3. โทรศัพท์สอบถามได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ได้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง และ Call Center โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ขั้นตอนดำเนินการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565

จะต้องดำเนินการยืนยันตัวตน ณ ธนาคารตามที่กระทรวงการคลังกำหนด ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธ.ก.ส. หรือธนาคารออมสิน ตั้งแต่วันที่ประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ เป็นต้นไป จึงจะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) ได้ 

อีกทั้งผู้ที่ได้รับสิทธิจะต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์กับหมายเลขประจำตัวประชาชนกับธนาคารใดก็ได้เพื่อรับสิทธิสวัสดิการอื่น ๆ ในอนาคต สำหรับวันเริ่มใช้สิทธิจะมีการประกาศเป็นทางการอีกครั้ง 

ทั้งนี้ ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันที่ใช้สิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะสามารถใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้จนถึงวันสุดท้ายของเดือนก่อนเริ่มใช้สิทธิของโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ซึ่งผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 จะสามารถใช้สิทธิสวัสดิการผ่านบัตรประจำตัวประชาชนอเนกประสงค์ (Smart Card) เท่านั้น 

สำหรับสวัสดิการของผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามโครงการฯ ปี 2565 จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีโดยสวัสดิการหลักต่าง ๆ รัฐบาลยังคงคำนึงถึงสวัสดิการที่จำเป็นต่อการดำรงชีพของผู้มีรายได้น้อย เช่น ค่าอุปโภคบริโภค ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าสาธารณูปโภค เป็นต้น 

หากไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สำหรับผู้ลงทะเบียนที่ตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 แล้วพบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนฯ ปี 2565 ผู้ลงทะเบียนสามารถยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้ตามช่องทางและวันที่กระทรวงการคลังจะประกาศให้ทราบอีกครั้งภาพจาก TNN ONLINE / บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง