TNN online สารวัตรซัวคือใคร? เปิดคำสั่ง "พ.ต.ท.วสวัตติ์" ให้ออกจากราชการ

TNN ONLINE

สังคม

สารวัตรซัวคือใคร? เปิดคำสั่ง "พ.ต.ท.วสวัตติ์" ให้ออกจากราชการ

สารวัตรซัวคือใคร? เปิดคำสั่ง พ.ต.ท.วสวัตติ์ ให้ออกจากราชการ

สารวัตรซัวคือใคร เปิดคำสั่ง "พ.ต.ท.วสวัตติ์" ให้ออกจากราชการไว้ก่อน เหตุขาดงานเป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน

สารวัตรซัวคือใคร เปิดคำสั่ง "พ.ต.ท.วสวัตติ์" ออกจากราชการไว้ก่อน


สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เปิดเผย คำสั่งกองโยธาธิการ ที่ 5/2566 เรื่องให้ข้าราชการตำรวจออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งลงนามโดย พล.ต.ต.ธงชัย เสรีวัฒนา ผู้บังคับการกองโยธาธิการ โดยมีเนื้อหาระบุว่า ด้วย พันตำรวจโท วสวัตติ์ มุครสกุล ตำแหน่ง สารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ สังกัดกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง รับเงินเดือน (ระดับ) ส.3 ขั้น 14 32,450 บาท มีกรณีถูกกล่าวหาว่า กระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง จนถูกตั้งกรรมการสอบสวน ตามคำสั่ง กองโยธิการ ที่ 4/2566 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ในเรื่องละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อกันในคราวเดียวกัน เป็นเวลาเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ


และมีเหตุให้พักราชการได้ตามกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 ข้อ 3 (1) คือ ผู้นั้น ถูกตั้งกรรมการสอบสวน หรือต้องหาว่ากระทำความผิดอาญาหรือถูกฟ้องคดีอาญาในเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ หรือเกี่ยวกับความประพฤติหรือพฤติการณ์อันไม่น่าไว้วางใจ และผู้ที่ถูกฟ้องนั้นพนักงานอัยการมิได้รับเป็นทนายแก้ต่างให้ และผู้มีอำนาจดังกล่าวพิจารณาเห็นว่า ถ้าให้ผู้นั้นคงอยู่ในหน้าที่ราชการ อาจเกิดการเสียหายแก่ราชการ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การสอบสวนพิจารณาที่เป็นเหตุให้สั่งพักราชการนั้นจะไม่แล้วเสร็จโดยเร็ว   


ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 92, 105, 131 และ 179 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 ประกอบกฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน พ.ศ. 2547 ข้อ 8 จึงให้ พันตำรวจโท วสวัตติ์ มุครสกุล สารวัตรฝ่ายโยธาธิการ 2 กองโยธาธิการ สังกัดกองโยธาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง ออกจากราชการไว้ก่อน เพื่อรอฟังผลการสอบสวนพิจารณาทางวินัย ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เป็นต้นไปอนึ่ง ผู้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนตามคำสั่งนี้ มีสิทธิ์อุทธรณ์ต่อ ก.ตร. ได้ตาม พระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 มาตรา 141 ภายใน 30 วัน นับแต่วันรับทราบคำสั่งและหาก ประสงค์จะฟ้องโต้แย้งคำสั่งหรือคำวินิจฉัยอุทธรณ์นี้ให้ทำคำฟ้องเป็นหนังสือยื่นต่อศาลปกครองหรือส่งทาง ไปรษณีย์ลงทะเบียนไปยังศาลปกครองภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือรับทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือภายใน 90 วัน นับแต่วันพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือร้องขอทราบผล การวินิจฉัยอุทธรณ์สารวัตรซัวคือใคร เปิดคำสั่ง "พ.ต.ท.วสวัตติ์" ออกจากราชการไว้ก่อน อ่านประกาศต้นฉบับที่นี่ 


สารวัตรซัวคือใคร? เปิดคำสั่ง พ.ต.ท.วสวัตติ์ ให้ออกจากราชการ สารวัตรซัวคือใคร? เปิดคำสั่ง "พ.ต.ท.วสวัตติ์" ออกจากราชการไว้ก่อน

 


ภาพ https://twitter.com/teejournal/status/1623865791413391361/photo/2

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง