TNN online โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ข้าราชการตำรวจ" 54 ราย ดูรายชื่อทั้งหมดที่นี่

TNN ONLINE

สังคม

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ข้าราชการตำรวจ" 54 ราย ดูรายชื่อทั้งหมดที่นี่

โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจ 54 ราย ดูรายชื่อทั้งหมดที่นี่

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ข้าราชการตำรวจ" จำนวน 54 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โปรดเกล้าฯแต่งตั้ง "ข้าราชการตำรวจ" จำนวน  54 ราย


ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตำรวจ โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ ให้ดำรงตำแหน่งต่างๆจำนวน 54 ราย ดังนี้


1. พลตำรวจตรี คีรีศักดิ์ ตันตินวะชัย รองผู้บัญชาการ ต ารวจภูธรภาค 3 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ที่ปรึกษาสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย)

2. พลตำรวจตรี นิธิธร จินตกานนท์ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่หัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

3. พลตำรวจตรี วันไชย เอกพรพิชญ์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่งจเรตำรวจ (สบ 8)

4. พลตำรวจตรี สุรพล เปรมบุตร รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1 ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่ประสานงานและขับเคลื่อนด้านยุทธศาสตร์)

5. พลตำรวจตรี กิติศักดิ์ ดุรงควิบูลย์ รองจเรตำรวจ (สบ 7) ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 1

6. พลตำรวจตรี โสภณ สารพัฒน์ รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล

7. พลตำรวจตรี อิทธิพล สุวรรณวัฒนะ รองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

8. พลตำรวจตรี กานตพงศ์ ชัยรุ่งเรือง ผู้บังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรม ทางเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการศึกษา

9. พลตำรวจตรี คมสัน สุขมาก ผู้บังคับการ กองคดีปกครองและคดีแพ่ง ดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการ สำนักงานกฎหมายและคดี

10. พลตำรวจตรี ธนะรัชต์ ชุ่มสวัสดิ์ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 5 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ทำหน้าที่รองหัวหน้าส่วนอำนวยการและสนับสนุน ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)

11. พลตำรวจตรี ปภัชเดช เกตุพันธ์ ผู้บังคับการสนับสนุนทางเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 9

12. พลตำรวจตรี ภมร รัตนสมัย ผู้บังคับการ กองตรวจสอบและทะเบียนประวัติ ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ

13. พลตำรวจตรี มานัด ศรีวงษา ผู้บังคับการตรวจคนเข้าเมือง 3 ดำรงตำแหน่ง รองจเรตำรวจ (สบ 7)

14. พลตำรวจตรี ระพีพงษ์ สุขไพบูลย์ ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจภูธรภาค 6 ดำรงตำแหน่ง  รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 3

15. พลตำรวจตรี ศักดิ์ชัย ลิ้มเจริญ ผู้บังคับการ ศูนย์ฝึกอบรม ตำรวจภูธรภาค 8 ดำรงตำแหน่ง รองผู้บัญชาการ ตำรวจภูธรภาค 8


อ่าน ราชกิจจานุเบกษา แต่งตั้งข้าราชการตำรวจฉบับเต็ม คลิกที่นี่ 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง