TNN online เช็กที่นี่! ครม.เห็นชอบกำหนด "สินค้าควบคุม 2566" จำนวน 5 รายการ

TNN ONLINE

สังคม

เช็กที่นี่! ครม.เห็นชอบกำหนด "สินค้าควบคุม 2566" จำนวน 5 รายการ

เช็กที่นี่! ครม.เห็นชอบกำหนด สินค้าควบคุม 2566 จำนวน 5 รายการ

มติ ครม. เห็นชอบกำหนด "สินค้าควบคุม ปี 2566" จำนวน 5 รายการ มีอะไรบ้างเช็กเลยที่นี่

มติ ครม. เห็นชอบกำหนด "สินค้าควบคุม ปี 2566" จำนวน 5 รายการ มีอะไรบ้างเช็กเลยที่นี่


นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (17 มกราคม 2566) เห็นชอบกำหนดสินค้าควบคุม ปี 2566  จำนวน 5 รายการ  ได้แก่  หน้ากากอนามัย  ใยสังเคราะห์เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย  ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ  เศษกระดาษและกระดาษที่กลับนำมาใช้ได้อีก  และไก่เนื้อไก่  ซึ่งเป็นตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19  ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง  จึงกำหนดให้ หน้ากากอนามัย  ใยสังเคราะห์ (Polypropylene (Spunbond) เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย  และผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ เป็นสินค้าควบคุม เพื่อกำกับดูแล ติดตามผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม รวมทั้งเพื่อกำกับ ดูแลปริมาณและราคารับซื้อเศษกระดาษและกระดาษที่กลับนำมาใช้ได้อีกให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรม   


ขณะที่ไก่ เนื้อไก่ ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนที่สำคัญต่อการบริโภคของประชาชน ให้เป็นสินค้าควบคุม เพื่อกำกับ ดูแล ติดตามปริมาณไก่และเนื้อไก่มีอย่างเพียงพอ และราคาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและเป็นธรรมต่อประชาชนผู้บริโภค ด้วย 


ทั้งนี้ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  ฉบับที่ 5  พ.ศ. 2565   เรื่องกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติม จะสิ้นสุดการบังคับใช้ในวันที่ 24 มกราคม 2566 นี้  จึงมีความจำเป็นต้องออกประกาศใหม่และนำประกาศราชกิจจานุเบกษาก่อนวันสิ้นสุดผลการบังคับใช้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง

ที่มา รัฐบาล

ภาพจาก AFP/TNN Online

ข่าวแนะนำ