TNN online “สมเด็จพระสังฆราช” มีพระบัญชาให้ทุกวัดสวดพุทธมนต์ เหตุ "เรือหลวงสุโขทัยอับปาง"

TNN ONLINE

สังคม

“สมเด็จพระสังฆราช” มีพระบัญชาให้ทุกวัดสวดพุทธมนต์ เหตุ "เรือหลวงสุโขทัยอับปาง"

“สมเด็จพระสังฆราช” มีพระบัญชาให้ทุกวัดสวดพุทธมนต์ เหตุ เรือหลวงสุโขทัยอับปาง

มส.ให้คณะสงฆ์ทุกวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

มส.ให้ทุกวัดสวดพระพุทธมนต์เป็นขวัญกำลังใจ กรณี ร.ล.สุโขทัย อับปางนายอินทพร จั่นเอี่ยม รอง ผอ.รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) เลขาธิการมหาเถรสมาคม ลงนามในประกาศสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคมเรื่อง ให้คณะสงฆ์ทุกวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจกรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ระบุว่าประกาศสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม

เรื่อง ให้คณะสงฆ์ทุกวัดจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศและเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ กรณีเรือหลวงสุโขทัยอับปาง

ตามที่ เกิดเหตุเรือหลวงสุโขทัย แห่งราชนาวีไทยอับปาง เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม พุทธศักราช๒๕๖๕ เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตและยังสูญหายจากเหตุการณ์ดังกล่าว ก่อให้เกิดความวิตกเสียขวัญ ความทราบแล้ว นั้น

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประธานกรรมการมหาเถรสมาคม ทรงมีพระบัญชาโปรดให้สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม แจ้งวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรให้คณะสงฆ์พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน ร่วมกันจัดพิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศแก่ผู้เสียชีวิต และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ อำนวยสวัสดิมงคลแด่ราชนาวีไทยและราชอาณาจักรไทย เป็นกรณีพิเศษ ณ วันอาทิตย์ที่ ๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ ในเวลาตามที่แต่ละวัดพิจารณากำหนด


ภาพ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง