TNN online โปรดเกล้าฯ ให้ยก "วัดราษฎร์" เป็น "พระอารามหลวง"

TNN ONLINE

สังคม

โปรดเกล้าฯ ให้ยก "วัดราษฎร์" เป็น "พระอารามหลวง"

โปรดเกล้าฯ ให้ยก วัดราษฎร์ เป็น พระอารามหลวง

ประกาศลงราชกิจจานุเบกษา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยก วัดมงคลชัยพัฒนา เป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ

วันที่ 2 ธันวาคม 2565 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์เป็น พระอารามหลวง


 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยกวัดราษฎร์เป็นพระอารามหลวง


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 7 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และมาตรา 159 ของพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ประกอบตามข้อ 3 ของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการขอยกวัดราษฎร์ ขึ้นเป็นพระอารามหลวง พ.ศ. 2518


ทรงพระราชดำริว่า วัดมงคลชัยพัฒนา อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี เป็นวัดที่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีพระราชดำริให้พัฒนาพื้นที่เป็น "โครงการพัฒนาพื้นที่บริเวณวัดมงคลชัยพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ" โดยมีพระราชประสงค์ที่จะให้วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจและศรัทธาในการประสานการพัฒนา พร้อมทั้งดำเนินการพัฒนาด้านการเกษตรตามแนว "ทฤษฎีใหม่" พระราชทานแก่เกษตรกร เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนให้เป็นสถานที่สำหรับศึกษาเรียนรู้เรื่องการบริหารจัดการพื้นที่ในการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิตของประชาชน อีกทั้งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อจาก วัดมงคล เป็น วัดมงคลชัยพัฒนา


เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ยก วัดมงคลชัยพัฒนา เป็น พระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ


ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

ประกาศ ณ วันที่ 2 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เป็นปีที่ 7 ในรัชกาลปัจจุบัน 


อ่านประกาศฉบับเต็ม

ข่าวแนะนำ