TNN online เปิด 6 แอปพลิเคชัน เรียกรถยนต์รับจ้างถูกกฎหมาย!

TNN ONLINE

สังคม

เปิด 6 แอปพลิเคชัน เรียกรถยนต์รับจ้างถูกกฎหมาย!

เปิด 6 แอปพลิเคชัน เรียกรถยนต์รับจ้างถูกกฎหมาย!

รัฐบาลเพิ่มช่องทางเรียกรถยนต์รับจ้างถูกกฎหมาย มี 6 แอปแล้ว พร้อมเปิดอบรมออนไลน์ เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยและเป็นธรรม

รัฐบาลเพิ่มช่องทางเรียกรถยนต์รับจ้างถูกกฎหมาย มี 6 แอปแล้ว พร้อมเปิดอบรมออนไลน์ เพิ่มทางเลือกให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่ปลอดภัยและเป็นธรรม


นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลส่งเสริมและผลักดันการให้บริการทางเลือกรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้ออกกฎกระทรวงรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2564 เพื่อให้ภาครัฐสามารถควบคุมกำกับดูแลการให้บริการที่ปลอดภัยและเกิดการแข่งขันในการพัฒนาการให้บริการภายใต้กติกาเดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวม และเพิ่มทางเลือกในการเดินทางให้แก่ประชาชน 


การให้บริการทางเลือกรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการให้บริการผ่านแอปพลิเคชันที่กระทรวงคมนาคมให้การรับรอง ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่มีความปลอดภัย ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ แสดงอัตราค่าโดยสารล่วงหน้าที่ชัดเจน ในอัตราที่เป็นธรรม สามารถตรวจสอบได้ และมีประกันครอบคลุมตามที่กฎหมายคุ้มครองผู้ประสบภัยกำหนด โดยกระทรวงคมนาคมได้ให้การรับรองแอปพลิเคชันสำหรับรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จำนวน 6 ราย ได้แก่ 


-แกร็บ (Grab) 

-โรบินฮู้ด (Robinhood) 

-ฮัลโหลภูเก็ต เซอร์วิส (Hello Phuket Service) 

-บอนกุ (Bonku) 

-เอเชีย แค็บ (Asia Cab)

-แอปพลิเคชัน “Airasia Super App” เรียบร้อยแล้ว 


นอกจากนี้ การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ขับรถต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ โดยสามารถอบรมออนไลน์ ผ่าน www.dlt-elearning.com และจองคิวทดสอบสมรรถภาพและทดสอบข้อเขียน ผ่าน DLT Smart Queue รวมถึงผู้ขับรถต้องผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพภายใต้กรอบของกฎหมาย และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้บริการ


รัฐบาลมุ่งมั่นผลักดันการให้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์มาอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงประโยชน์ในการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางที่สะดวก ปลอดภัย สอดรับกับวิถีชีวิตในยุคดิจิทัล ตลอดจนเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพเสริม สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน รัฐบาลจึงขอเชิญชวนประชาชนใช้บริการรถยนต์รับจ้างผ่านแอปพลิเคชันที่ได้รับการรับรองแล้ว ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการพบผู้ขับรถมีกิริยาวาจาไม่สุภาพ ไม่เก็บค่าโดยสารตามที่แอปพลิเคชันกำหนด ใช้งานรถที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง สามารถร้องเรียนผ่านสายด่วน โทร. 1584 ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียน กรมการขนส่งทางบก ได้ตลอด 24 ชั่วโมงที่มา เว็บรัฐบาล

ภาพจาก TNN Online

ข่าวแนะนำ