TNN online APEC 2022 รมว.กต.-พณ.เปิดประชุมรัฐมนตรี APEC - หวังนำสู่ข้อเสนอแนะพัฒนาภาคธุรกิจ

TNN ONLINE

สังคม

APEC 2022 รมว.กต.-พณ.เปิดประชุมรัฐมนตรี APEC - หวังนำสู่ข้อเสนอแนะพัฒนาภาคธุรกิจ

APEC 2022 รมว.กต.-พณ.เปิดประชุมรัฐมนตรี APEC - หวังนำสู่ข้อเสนอแนะพัฒนาภาคธุรกิจ

รมว.กต.-พณ. เปิดประชุมรัฐมนตรี APEC - หวังนำสู่ข้อเสนอแนะพัฒนาภาคธุรกิจที่เปิดกว้าง เชื่อมโยงกัน และยั่งยืนนายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวต้อนรับ และเปิดการประชุมรัฐมนตรีเอเปค และผู้เข้าร่วมการประชุมในการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ประจําปี 2565  หรือ APEC Ministerial Meeting 2022 : AMM

APEC 2022 รมว.กต.-พณ.เปิดประชุมรัฐมนตรี APEC - หวังนำสู่ข้อเสนอแนะพัฒนาภาคธุรกิจ

โดยรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ มั่นใจว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะเป็นโอกาสโดยเฉพาะต่อการค้า และการลงทุน ที่รัฐมนตรีแต่ละเขตเศรษฐกิจ จะได้ติดตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของเอเปคตลอดทั้งปี และกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนงานของเอเปค ที่จะรองรับต่อสถานการณ์การค้าโลกในปัจจุบัน โดยให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วน รวมถึงการส่งเสริมการค้า การลงทุนที่เปิดกว้าง เชื่อมโยง ยั่งยืน และมีพลวัตร 

APEC 2022 รมว.กต.-พณ.เปิดประชุมรัฐมนตรี APEC - หวังนำสู่ข้อเสนอแนะพัฒนาภาคธุรกิจ

รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ยังหวังว่า การประชุมเอเปคในครั้งนี้ จะสามารถนำไปสู่ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาการทำงานในเอเปค ให้สอดคล้องกับหัวข้อหลักการประชุมในครั้งนี้ คือ Open. Connect. Balance. จึงหวังว่า รัฐมนตรีในแต่ละเขตเศรษฐกิจ จะใช้โอกาสนี้ร่วมกันขับเคลื่อนการดําเนินการของเอเปคให้มีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง 

APEC 2022 รมว.กต.-พณ.เปิดประชุมรัฐมนตรี APEC - หวังนำสู่ข้อเสนอแนะพัฒนาภาคธุรกิจ

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนที่สําคัญในหัวข้อหลักการประชุม โดยเฉพาะ “Open.” นั้น คือการเปิดกว้างไปสู่ทุกโอกาสด้านการค้าการลงทุน การส่งเสริมการรวมตัวทางเศรษฐกิจ และการขับเคลื่อนการจัดทํา FTA เอเชีย-แปซิฟิก หรือ FTA-AP โดยที่ประชุมรัฐมนตรีการค้าเอเปค เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ได้แสดงบทบาทในการสนับสนุนระบบการค้าพหุภาคี และบทบาทขององค์การการค้าโลก หรือ WTO และการประชุมรัฐมนตรี WTO ครั้งที่ 12 เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานั้น ที่สมาพันธรัฐสวิส ก็ประสบความสําเร็จตามที่คาดหวัง

APEC 2022 รมว.กต.-พณ.เปิดประชุมรัฐมนตรี APEC - หวังนำสู่ข้อเสนอแนะพัฒนาภาคธุรกิจ

APEC 2022 รมว.กต.-พณ.เปิดประชุมรัฐมนตรี APEC - หวังนำสู่ข้อเสนอแนะพัฒนาภาคธุรกิจ


ภาพ TNNOnline  

ข่าวแนะนำ