TNN online APEC 2022 เช็กเส้นทาง ปิดถนน-รถห้ามเข้า มีเส้นไหนบ้าง?

TNN ONLINE

สังคม

APEC 2022 เช็กเส้นทาง ปิดถนน-รถห้ามเข้า มีเส้นไหนบ้าง?

APEC 2022 เช็กเส้นทาง ปิดถนน-รถห้ามเข้า มีเส้นไหนบ้าง?

APEC 2022 เช็กเส้นทาง ปิดถนน-รถห้ามเข้า มีเส้นไหนบ้าง? ระหว่างวันที่ 16 - 18 พ.ย.2565

APEC 2022  มาตรการสำหรับการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 ก่อนหน้านี้ คณะรัฐมนตรี (ครม.)ได้อนุมัติ ให้วันที่ 16 -18 พ.ย. 65 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ เฉพาะในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อบรรเทาปัญหาด้านการจราจร อำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมผู้นำ และอารักขาผู้นำ


โดยล่าสุดสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือเวียนถึงหน่วยงานราชการ พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การดำเนินการจัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 29 และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อประเทศ และกระทบต่อการเดินทางและการใช้ชีวิตประจำวัน ของประชาชนให้น้อยที่สุด

.

ครม.จึงมีมติเพิ่มเติมให้ชัดเจน รวมทั้งให้ประชาสัมพันธ์เพื่อขอความร่วมมือภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปด้วย ดังนี้


1. ในช่วงการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 16 - 18 พ.ย.2565 จะมีการปิดการจราจรในเส้นทางโดยรอบศูนย์การประชุมสิริกิติ์ รวมทั้งให้งดใช้ สวนเบญจกิติ ด้วย


2.การให้บริการรถไฟฟ้าใต้ดิน (MRT) 16 - 18 พ.ย.2565 เปิดให้บริการปกติ แต่จะงดจอดรับ - ส่งผู้โดยสารเฉพาะสถานีศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จนกว่าการจัดการประชุมฯ จะเสร็จสิ้น


3.ในส่วนของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่าง ( ในเขตพื้นที่ดังกล่าว ที่อาจได้รับผลกระทบ จากการปิดการจราจร ให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษานั้น 1 พิจารณางดการจัดการเรียนการสอนหรือจัดกิจกรรมใด ๆ ในช่วงวันที่ 16 - 18 พ.ย. 2565 ยกเว้นในกรณีที่โรงเรียนหรือสถาบันการศึกษานั้น ๆ มีภารกิจสำคัญ ที่จำเป็นต้องดำเนินการในช่วงวันดังกล่าว มิอาจหลีกเลี่ยง หรือเลื่อนออกไปก่อนได้


4.ในช่วงค่ำวันที่ 18 พ.ย.2565 จะมีการจัดงานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้นำเอเปค ที่หอประชุมกองทัพเรือ ซึ่งจะมีการเดินทางไป – กลับของผู้นำประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจากหลายเส้นทาง จึงขอความร่วมมือจากประชาชนทุกภาคส่วน ในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางแก่ผู้นำประเทศ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้วย


โดยขอให้หลีกเลี่ยง หรืองดใช้รถใช้ถนนในเส้นทางที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการสัญจร ทางเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะมีการปิดการจราจรทางน้ำในวันที่18 พ.ย. 2565


APEC 2022 เช็กเส้นทาง ปิดถนน-รถห้ามเข้า มีเส้นไหนบ้าง?


ติดตามข่าวหุ้นและการลงทุนทางไลน์

• Line @TNNWEALTH : https://bit.ly/3tCKmiD

———————————————————————

ติดตาม TNN Wealth ผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้ที่ 

• Website : https://bit.ly/TNNWealthWebsite

• Youtube : https://bit.ly/TNNWealthYoutube

• TikTok : https://bit.ly/TNNWealthTikTok

หรือดูรายการ Live ได้ทาง https://bit.ly/3HmUu4O

ข่าวแนะนำ