TNN online "เงินทำศพผู้สูงอายุ" รัฐช่วยจ่ายให้เท่าไร-เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

TNN ONLINE

สังคม

"เงินทำศพผู้สูงอายุ" รัฐช่วยจ่ายให้เท่าไร-เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

เงินทำศพผู้สูงอายุ รัฐช่วยจ่ายให้เท่าไร-เช็กเงื่อนไขได้ที่นี่

"เงินทำศพผู้สูงอายุ" รัฐบาลชี้แจงช่วยจ่ายให้เท่าไร? พร้อมย้ำเงื่อนไขการขอรับต้องมีฐานะยากจนตามหลักเกณฑ์

วันนี้ ( 4 พ.ย. 65 )นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ขณะนี้มีการแชร์ข้อมูลผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เนื้อหาเกี่ยวประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีที่มีฐานะยากจน "เงินทำศพผู้สูงอายุ" รายละ 30,000 บาท นั้น ไม่เป็นความจริง

 นางสาวรัชดา ชี้แจงว่า การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี หรือเงินทำศพผู้สูงอายุ รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จะช่วยเหลือเงินในการจัดการศพผู้สูงอายุ   รายละ 3,000 บาท ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี

ผู้สูงอายุที่เสียชีวิตจะต้องเข้าหลักเกณฑ์ดังนี้

 1.ผู้เสียชีวิตอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

2.มีสัญชาติไทย เป็นผู้สูงอายุที่มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

3.ผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ สถานสงเคราะห์ สถานดูแล สถานคุ้มครอง หรือสถานใดๆ ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการจัดการศพตามประเพณีโดย มูลนิธิ สมาคม วัด มัสยิด โบสถ์

 สำหรับการยื่นคำขอ "เงินทำศพผู้สูงอายุ" ครอบครัวผู้เสียชีวิต หรือญาติผู้รับผิดชอบจัดการศพ จะต้องยื่นคำขอในท้องที่ที่ผู้สูงอายุมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านภายใน 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตร พร้อมกับเอกสารสำคัญ เช่น ใบมรณบัตรของผู้สูงอายุ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุหรือหนังสือรับรอง บัตรประจำตัวประชาชน สมุดบัญชีหรือเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอ (เพื่อโอนเงิน) กรณีอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ยื่นคำขอที่สำนักงานเขต ส่วนจังหวัดอื่นๆ ให้ยื่นคำขอในท้องที่ เช่น สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นต้น

ข้อมูลจาก : ทำเนียบรัฐบาล

ภาพจาก  : TNN ONLINE 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง