TNN online ประกันสังคม มาตรา 33 - 39 ตรวจสุขภาพประจำปี ก่อนสิ้นปี ฟรี!

TNN ONLINE

สังคม

ประกันสังคม มาตรา 33 - 39 ตรวจสุขภาพประจำปี ก่อนสิ้นปี ฟรี!

ประกันสังคม มาตรา 33 - 39 ตรวจสุขภาพประจำปี ก่อนสิ้นปี ฟรี!

"ประกันสังคม" แจ้งสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี ก่อนสิ้นปี ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม

"ประกันสังคม" แจ้งสิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา 39 ตรวจสุขภาพประจำปี ฟรี ก่อนสิ้นปี ได้ทุก รพ.ที่เข้าร่วมโครงการประกันสังคม


วันนี้ (31 ต.ค.65) นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผย ถึงการดำเนินงานให้บริการดูแลตรวจสุขภาพ และป้องกันโรคให้กับผู้ประกันตนว่า สำนักงานประกันสังคม ได้ร่วมขับเคลื่อนตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงแรงงาน 

โดย นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้แรงงานหรือคนทำงานในสถานประกอบการทุกคนให้มีสุขภาพที่ดี พร้อมสนับสนุนให้ผู้ประกันตนได้เข้าถึงบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ 

โดยให้สิทธิผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 เข้ารับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปี กับสถานพยาบาลที่สมัครเข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพกับสำนักงานประกันสังคม ซึ่งกำหนดให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรีถึง 14 รายการ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

ส่งผลให้ผู้ประกันตนมีทางเลือกและมีความสะดวกในการตรวจสุขภาพ เพื่อค้นหา ปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน และหากพบความผิดปกติผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก อาทิ การตรวจเต้านม เพื่อคัดกรองมะเร็งเต้านม การตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด การตรวจน้ำตาลในเลือด การตรวจ 

การทำงานของไต การตรวจไขมันในเส้นเลือด เพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวาน โรคไขมันในเลือดสูง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจ และโรคหลอดเลือดอุดตัน ฯลฯ 

สำนักงานประกันสังคมได้ดำเนินการ เพิ่มสิทธิประโยชน์ด้านการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคให้แก่ผู้ประกันตน ซึ่งเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2565 มีผู้ประกันตนเข้ารับบริการแล้วขณะนี้ กว่า 5,878,476 คน

ดังนั้น ขอให้ผู้ประกันตนได้ตระหนักถึงสุขภาพตนเอง จึงขอเชิญชวนให้มาใช้สิทธิในการตรวจสุขภาพประจำ ก่อนสิ้นปี 2565 นี้ 

โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการตรวจสุขภาพได้ที่ www.sso.go.th หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทุกแห่งทั่วประเทศ และที่หมายเลขโทรศัพท์ 1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

ประกันสังคม มาตรา 33 - 39 ตรวจสุขภาพประจำปี ก่อนสิ้นปี ฟรี!

ภาพจาก แฟ้มภาพ AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง