TNN online ประกันสังคม เปิดสิทธิประโยชน์เมื่อผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไป สมัครเป็นผู้ประกันตนม.40

TNN ONLINE

สังคม

ประกันสังคม เปิดสิทธิประโยชน์เมื่อผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไป สมัครเป็นผู้ประกันตนม.40

ประกันสังคม เปิดสิทธิประโยชน์เมื่อผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไป สมัครเป็นผู้ประกันตนม.40

ประกันสังคม ชวนชาวสูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป สมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 เช็กสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับได้ที่นี่

ประกันสังคม ชวนชาวสูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่จะช่วยให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย โดยไม่เสียสิทธิบัตรทองและสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 

สำนักงานประกันสังคม ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ประกันตนทุกช่วงวัย ซึ่งแม้บางท่านจะเลยวัยทำงานไปแล้วหรืออยู่ในช่วงเกษียณอายุที่ส่วนใหญ่จะมีอายุราว 55- 60 ปี หรือบางท่านอยู่ในช่วงสูงวัยอายุ 60 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่มีหลักประกันอะไรไว้ให้ครอบครัวในช่วงชราภาพหรือช่วงบั้นปลายสุดท้ายของชีวิต ซึ่งการสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้ผู้สูงวัยได้รับสิทธิประโยชน์มากมาย โดยไม่เสียสิทธิบัตรทองและสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเงินสมทบที่จ่ายมานั้นยังสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้อีกด้วย

คุณสมบัติผู้สูงวัย สมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำหรับผู้สูงวัยที่สนใจจะสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 จะต้องเป็นผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ เช่น พ่อค้า แม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์ ไรเดอร์ หรือทำงานฟรีแลนซ์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน 65 ปีบริบูรณ์ สัญชาติไทย ไม่เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ไม่เป็นข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นบุคคลที่ถูกยกเว้นตามกฎหมาย 

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือนหรือจ่ายเงินสมทบล่วงหน้าได้ 12 เดือน แต่หากกรณีผู้สมัครไม่มีทายาท ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมเพื่อระบุผู้มีสิทธิ โดยผู้สมัครสามารถเลือกรับความคุ้มครองได้ใน 3 ทางเลือก ดังนี้ 

ทางเลือกที่ 1 จ่ายเงินสมทบ 70 บาทต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์ 3 กรณี

ทางเลือกที่ 2 จ่ายเงินสมทบ 100 บาทต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์ 4 กรณี 

ทางเลือกที่ 3 จ่ายเงินสมทบ 300 บาทต่อเดือน รับสิทธิประโยชน์ 5 กรณี 

ดูแลผู้สูงวัย เมื่อมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

สำนักงานประกันสังคมจะดูแลผู้สูงวัยเมื่อมาสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ทั้งหมด 5 กรณี ประกอบด้วย 

กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 

ผู้ประกันตนทุกทางเลือก ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ใน 4 เดือน ก่อนเดือนที่ประสบเหตุหรือเจ็บป่วย จึงจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 300 บาท เมื่อนอนพักรักษาในโรงพยาบาลตั้งแต่ 1 วันขึ้นไป หรือหากไม่นอนพักรักษาในโรงพยาบาลแต่มีใบรับรองแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัวตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป รับเงินทดแทนการขาดรายได้วันละ 200 บาท  โดยทั้ง 2 กรณีนี้ สำหรับทางเลือกที่ 1 และ 2 ไม่เกิน 30 วันต่อปี ส่วนทางเลือกที่ 3 ไม่เกิน 90 วัน ต่อปี 

นอกจากนี้ ถ้าไปพบแพทย์ เป็นผู้ป่วยนอก โดยแพทย์ไม่มีความเห็นให้หยุดพักรักษาตัว หรือแพทย์ให้หยุดพักรักษาตัว ไม่เกิน 2 วัน และมีใบรับรองแพทย์มาแสดง จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ปีละไม่เกิน 3 ครั้ง ครั้งละ 50 บาทสำหรับทางเลือกที่ 1 และ 2 เท่านั้น 

กรณีทุพพลภาพ 

ได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ 500-1,000 บาท ซึ่งขึ้นอยู่กับระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบ โดยทางเลือกที่ 1 และ 2 จะได้รับเป็นเวลา 15 ปี และทางเลือกที่ 3 จะได้รับตลอดชีวิตโดยหากเสียชีวิตระหว่างรับเงินทดแทน จะได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท ยกเว้นทางเลือกที่ 3 ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท 

กรณีตาย

จ่ายเงินสมทบ 6 ใน 12 เดือน ก่อนเดือนที่ตายได้รับเงินค่าทำศพ 25,000 บาท ยกเว้นทางเลือกที่ 3 ได้รับเงินค่าทำศพ 50,000 บาท  แต่สำหรับทางเลือกที่ 1 และ 2 หากจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 60 เดือน ก่อนเดือนที่ตาย จะได้รับเงินสงเคราะห์กรณีตายเพิ่มอีก 8,000 บาท ยกเว้นเสียชีวิตเพราะอุบัติเหตุ หากจ่ายเงินสมทบ 1 ใน 6 เดือน ก่อนเดือนที่ตายมีสิทธิรับเงินค่าทำศพ

กรณีชราภาพ 

เมื่ออายุ 60 ปีบริบูรณ์และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนจะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจากเงินสมทบเดือนละ 50 บาทสำหรับผู้ประกันตนทางเลือกที่ 2 แต่สำหรับทางเลือกที่ 3 จะได้รับเดือนละ 150 บาท และได้รับเงินบำเหน็จเพิ่มอีก 10,000 บาท เมื่อจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 180 เดือนขึ้นไป อีกทั้งยังสามารถจ่ายเงินสมทบเพิ่มเติมเป็นเงินออมได้ไม่เกินเดือนละ 1,000 บาท สำหรับทางเลือกที่ 2 และ 3 

กรณีสงเคราะห์บุตร 

ผู้ประกันตนเฉพาะทางเลือกที่ 3 ต้องเป็นผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 24 ใน 36 เดือน จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรรายเดือนเดือนละ 200 บาท ต่อบุตร 1 คน คราวละไม่เกิน 2 คน อายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ โดยขณะที่รับเงินสงเคราะห์บุตรผู้ประกันตนต้องจ่ายเงินสมทบทุกเดือนจึงจะได้รับสิทธิครบถ้วน 

ขั้นตอนสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40

ผู้สนใจสมัครได้ง่าย ๆ ไม่เสียค่าธรรมเนียมเพียงใช้บัตรประชาชนและแบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตน มาตรา 40 (สปส.1-40) 

สมัครได้หลายข่องทางผ่านสำนักงานประกันสังคม เครือข่ายประกันสังคมทั่วประเทศ เซเว่น-อีเลฟเว่น ทุกสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

เว็บไซต์ www.sso.go.th ซึ่งผู้ประกันตนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ตลอด 24 ชั่วโมง 

#Website: www.sso.go.th

#Facebook: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Instagram: sso_1506

#Twitter: @sso_1506

#YouTube: สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

#Hotline: 1506 (ตลอด 24 ชั่วโมง)

#LINE: @SSOTHAI

#TikTok: @SSONEWS1506

ประกันสังคม เปิดสิทธิประโยชน์เมื่อผู้สูงวัย 60 ปีขึ้นไป สมัครเป็นผู้ประกันตนม.40ข้อมูลจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

ภาพจาก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ