TNN online สอวน. กรุงเทพฯ ประกาศผลสอบเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ปี 2565

TNN ONLINE

สังคม

สอวน. กรุงเทพฯ ประกาศผลสอบเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ปี 2565

สอวน. กรุงเทพฯ ประกาศผลสอบเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ปี 2565

สอวน. กรุงเทพมหานคร ประกาศผลสอบเข้าค่ายอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ใน 5 โรงเรียนพื้นที่ กทม.พร้อมแจ้งให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 21-28 ก.ย. 65 ไม่เช่นนั้นจะถูกสละสิทธิ์

"สอวน. กรุงเทพมหานคร" ประกาศผลสอบเข้าค่ายอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2565 ใน 5 โรงเรียนพื้นที่ กทม.พร้อมแจ้งให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 21-28 ก.ย. 65 ไม่เช่นนั้นจะถูกสละสิทธิ์

สอวน. หรือ มูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ และพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา ในพระอุปถัมป์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ได้จัดค่ายฝึกอบรมโครงการโอลิมปิกวิชาการ 5 สาขา 

โดยมีสาขาวิชาชีววิทยา เคมี ฟิสิกส์ คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละปี จะเข้าสู่การอบรมเข้าค่ายเตรียมตัวสู่สนามสอบโอลิมปิกวิชาการในระดับสากลต่อไป

สำหรับปฏิทิน ประกาศผลสอบสอวน.2565 กรุงเทพมหานคร จากกำหนดการเดิมประกาศผลสอบในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2565 เปลี่ยนแปลงวันประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรม 1 เป็นวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป 

สามารถตรวจสอบผลผ่านทางเว็บไซต์ https://www.bkkposn.com/ 

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือก ต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ ระหว่างวันพุธที่ 21 กันยายน ถึงวันพุธที่ 28 กันยายน 2565

สอวน. กรุงเทพฯ ประกาศผลสอบเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ปี 2565

หากผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการคัดเลือกนักเรียนเข้าค่ายอบรม 1 ไม่มายืนยันสิทธิ์ในวันที่ 21-28 ก.ย. 65 ระบบจะดำเนินการสละสิทธิ์การเข้าอบรมทุกกรณี สำหรับผู้ที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามประกาศจากเว็บไซต์โรงเรียนศูนย์วิชา 5 แห่งประกอบด้วย

1.โรงเรียนเทพศิรินทร์ (ชีววิทยา)

2.โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) (เคมี)

3.โรงเรียนเตรียมอุดม (ฟิสิกส์)

4.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย (คณิตศาสตร์)

5.โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย (คอมพิวเตอร์)

ในส่วนของกำหนดการเข้าค่ายและกิจกรรมอื่น ๆ นั้น เพจเฟซบุ๊ก สอวน. กรุงเทพมหานคร แจ้งว่าให้รออัปเดตประกาศจากโรงเรียนที่เป็นศูนย์สอบผ่านทางเว็บไซต์หรือเฟซบุ๊ก

สอวน. กรุงเทพฯ ประกาศผลสอบเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ปี 2565

สำหรับ "ศูนย์ สอวน." คือ ศูนย์ที่ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ ให้ได้มาตรฐานสากล และสามารถไปแข่งขันด้านวิชาการในระดับนานาชาติ โดยศูนย์ สอวน. ประกอบไปด้วย ศูนย์ สอวน. ภูมิภาค และศูนย์ สอวน. กทม. เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ารับการอบรมใน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ 

โดยจะมีการเปิดรับสมัครนักเรียน ช่วงเดือนกรกฎาคมของทุกปี เพื่อเข้าสอบคัดเลือก ช่วงเดือนสิงหาคม และประกาศผลประมาณเดือนกันยายนของทุกปี

สำหรับการเข้าค่ายฝึกอบรมนั้น จะแบ่งเป็น 

"ค่าย 1" นักเรียนที่ผ่านการสอบคัดเลือกจะเข้าอบรมช่วงเดือนตุลาคม

"ค่าย 2" นักเรียนที่ผ่านสอบค่าย 1 จะเข้าอบรมค่าย 2 ช่วงเดือนมีนาคม

จากนั้น จะมีการแข่งขัน "โอลิมปิกวิชาการระดับชาติ" ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างนักเรียนของทุกศูนย์ สอวน. ทั่วประเทศ ระยะเวลาการแข่งขันแต่ละวิชาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับศูนย์ สอวน. เจ้าภาพ 

โดยใช้ผลการแข่งขันเพื่อคัดเลือกนักเรียนจำนวนหนึ่งเข้าอบรมที่ สสวท. เพื่อคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันระหว่างประเทศต่อไป สำหรับ 5 สาขาวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยจะให้สิทธิพิเศษแก่นักเรียนของศูนย์สอวน.ในการให้เข้าศึกษาตรงในระดับอุดมศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมูลนิธิฯ จะนำรายละเอียดต่างๆ ขึ้นเว็บไซต์ของสอวน. หรือ มหาวิทยาลัยที่ให้สิทธิพิเศษ.


ข้อมูลจาก สอวน. และเพจเฟซบุ๊ก สอวน.กรุงเทพมหานคร

ภาพจาก แฟ้มภาพ AFP

ข่าวแนะนำ