TNN หางานต่างประเทศ เปิดรับสมัครทำงานไต้หวัน 50 อัตรา รายได้ดี โหลดใบสมัครที่นี่!

TNN

สังคม

หางานต่างประเทศ เปิดรับสมัครทำงานไต้หวัน 50 อัตรา รายได้ดี โหลดใบสมัครที่นี่!

หางานต่างประเทศ เปิดรับสมัครทำงานไต้หวัน 50 อัตรา รายได้ดี โหลดใบสมัครที่นี่!

หางานต่างประเทศ ประกาศกรมการจัดหางาน หาคนทำงานไต้หวัน 50 อัตรา มีเงื่อนไข-สวัสดิการ-สมัครอย่างไรเช็กเลยที่นี่

หางานต่างประเทศ ประกาศกรมการจัดหางาน เรื่อง รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างที่ไต้หวัน โดยระบุว่า ด้วยกรมการจัดหางานได้รับการประสานจากสำนักงานแรงงาน ณ กรุงมะนิลา (ส่วนที่ ๒) ไทเป ไต้หวัน ให้ดำเนินการจัดหาคนหางานไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. ซึ่งประกอบกิจการ ผลิตแผงวงจรไฟฟ้า สถานที่ทำงาน NO. 21, GONGYE 5'' RD, PINGJHEN DIST, TAOYUAN CITY, TAIWAN R.O.C.

อาศัยอำนาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2537 กรมการจัดหางานจึงขอประกาศรับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานกับนายจ้างบริษัท TRIPOD TECHNOLOGY CORP. โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งงาน และจำนวนที่รับสมัคร

พนักงานผลิตแผงวงจรไฟฟ้า จำนวน 50 อัตรา (เพศชาย 15  อัตรา และเพศหญิง 35 อัตรา)


คุณสมบัติของผู้สมัคร

(1.) อายุ เพศชาย 22 – 40  ปี , เพศหญิง 20 -35  ปี

(2.)วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) ขึ้นไป

(3.) สายตาปกติ และตาไม่บอดสี

(4.) สมรรถภาพการได้ยิน หูสองข้างต้องได้ยินในระดับต่ำกว่า 25 เดซิเบล

(5.)หากมีประสบการณ์การทำงานด้านแผงวงจรไฟฟ้า (PCB) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เงื่อนไขการจ้างและสวัสดิการ

(1.) อัตราค่าจ้าง 25,250 เหรียญไต้หวันต่อเดือน หรือประมาณ 29,959  บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 22  มิถุนายน 2565 : 1 เหรียญไต้หวัน เท่ากับ 1.1865 บาท)

(2.) อัตราค่าล่วงเวลา เป็นไปตามกฎหมายแรงงานไต้หวัน

(3.) ระยะเวลาการจ้าง 3 ปี

(4.) ทำงานวันละ 8  ชั่วโมง สัปดาห์ละ 40 ชั่วโมง

(5.)นายจ้างรับผิดชอบค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานไทยที่ผ่านการคัดเลือกและเดินทางไปทำงานได้แก่ ค่าตรวจสมรรถภาพการได้ยิน (ตรวจในประเทศไทย 600 เหรียญไต้หวัน และตรวจในไต้หวัน 200เหรียญใต้หวัน) ค่าบริการดูแลรายเดือนที่ต้องจ่ายให้แก่บริษัทจัดหางานไต้หวันตลอดระยะเวลาการจ้าง 3 ปี(รวม 60,00 เหรียญใต้หวัน) ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินกลับประเทศไทยเมื่อทำงานครบสัญญาจ้าง และค่าเบี้ยขยันสำหรับผู้ปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัทเดือนละ 2,000 เหรียญไต้หวัน

(6.)แรงงานไทยรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปไต้หวัน ค่าอาหารและที่พัก จำนวน 2,500  เหรียญไต้หวันต่อเดือน ค่าตรวจโรคที่ไต้หวัน ค่าทำใบถิ่นที่อยู่ ค่าเบี้ยประกันภัยแรงงานและค่าเบี้ยประกันสุขภาพ


รายละเอียดงาน

-ทำงานในสายการผลิตแผงวงจรไฟฟ้า


เอกสารและหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัคร

-ใบสมัครตามแบบฟอร์มแนบท้ายประกาศ โดยกรอกข้อมูลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษให้ชัดเจนและสมบูรณ์ พร้อมติดรูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด ๒ นิ้ว

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

-สำเนาวุฒิการศึกษา (ใบแสดงผลการเรียน ม.๓ ขึ้นไป)

-สำเนาหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล (ถ้ามี)

-สำเนาใบสำคัญการสมรส หรือใบสำคัญการหย่า (ถ้ามี)


กำหนดการรับสมัคร และวิธีการรับสมัคร

รับสมัครระหว่างวันที่ 1 - 7  กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและประสงค์จะสมัคร สามารถยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ (EMS) หรือเอกชนอื่นที่ประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)

 

วิธีการและแนวทางในการยื่นใบสมัครมีดังนี้

-ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครตามแบบแนบท้ายประกาศนี้ ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas หรือ www.lib.doe.go.th หรือเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ชัดเจนและสมบูรณ์ ติดรูปถ่ายตามที่กำหนด แนบเอกสารหลักฐานที่ต้องยื่นในการสมัครให้ครบถ้วน และบรรจุใส่ซองให้เรียบร้อย


-จ่าหน้าของระบุชื่อที่อยู่ผู้รับ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ฝ่ายจัดส่งไปทำงาน ไต้หวันและประเทศอื่นๆ ชั้น 12 อาคารสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 3 ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์  0224521034

 

-ให้จัดส่ง ระหว่างวันที่ 1 – 7  กรกฎาคม 2565 (ถือวันที่ไปรษณีย์หรือเอกชนต้นทางประทับตรารับเป็นสำคัญ และเอกสารดังกล่าวต้องถึงกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ ภายในวันที่ 12  กรกฎาคม 2565  ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดถือว่าการสมัครเป็นโมฆะกรณีที่กรมการจัดหางานได้รับเอกสารและตรวจสอบแล้ว หากเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครของผู้สมัครรายใดไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด หรือหากเจ้าหน้าที่ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม แต่ไม่สามารถติดต่อกับผู้สมัครตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ให้ไว้ในใบสมัคร ถือว่าการสมัครเป็นโมฆะ  อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และกำหนดการสอบ

กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบ พร้อมทั้งระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ให้ผู้สมัครรับทราบภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565 ทางเว็บไซต์ www.doe.go.th/overseas และเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง กำหนดสอบระหว่างวันที่ 26-27กรกฎาคม 2565 ซึ่งนายจ้างจะคัดเลือกคนหางานด้วยตนเอง โดยการสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ผ่านระบบ LINE Group Video Call


การประกาศผลการคัดเลือก

กรมการจัดหางานจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ทราบโดยทั่วกัน ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565  ทางเว็บไซต์ : www.doe.go.th/overseas และเฟซบุ๊ก : แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง 


ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิกเลย

หางานต่างประเทศ เปิดรับสมัครทำงานไต้หวัน 50 อัตรา รายได้ดี โหลดใบสมัครที่นี่! ภาพจาก แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง

 
ที่มา แรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่ง

ภาพจาก AFP

ข่าวแนะนำ