TNN online มาตรการเฝ้าระวังปัญหาการใช้กัญชา-กัญชง ในโรงเรียนสังกัดกทม.

TNN ONLINE

สังคม

มาตรการเฝ้าระวังปัญหาการใช้กัญชา-กัญชง ในโรงเรียนสังกัดกทม.

มาตรการเฝ้าระวังปัญหาการใช้กัญชา-กัญชง ในโรงเรียนสังกัดกทม.

เปิดข้อมูล มาตรการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนสังกัดกทม.

วันนี้ (18 มิ.ย.65) กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ เปิดข้อมูล มาตรการเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในโรงเรียนสังกัด กทม.

- โรงเรียนสังกัด กทม. เป็นพื้นที่ "ปลอดกัญชาหรือกัญชง"

- งดจำหน่ายและห้ามโฆษณา อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม ที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชงภายในโรงเรียนสังกัด กทม.

- ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างแก่นักเรียน และกวดขัน ดูแลนักเรียนมิให้มีการบริโภคกัญชาหรือกัญชง

- ให้ความรู้ ความเข้าใจ และอันตรายจากกัญชาหรือกัญชง ในแผนการเรียนการสอน และกิจกรรมต่าง ๆ  

- มีแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมต่าง ๆ ส่งเสริมนักเรียนตามความถนัดหรือความสนใจ โดยสอดแทรกและเน้นย้ำเรื่องพิษภัยของกัญชาหรือกัญชง

- ประชาสัมพันธ์เรื่องโทษของการใช้กัญชาหรือกัญชงที่ส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต

- แจ้งนโยบายแก่ผู้ปกครอง ชุมชน รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้ารอบโรงเรียน ไม่ให้มีการจำหน่าย อาหาร ขนม และเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชาหรือกัญชง

-  ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมมือกับสำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักการศึกษา และสำนักงานเขต ป้องกันปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชง อย่างใกล้ชิด

ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานคร

ดาวน์โหลดประกาศ กทม. เรื่อง การเฝ้าระวังปัญหาที่เกิดจากการใช้กัญชาหรือกัญชงในนักเรียนโรงเรียนสังกัด กทม.

https://www.prbangkok.com/th/download

มาตรการเฝ้าระวังปัญหาการใช้กัญชา-กัญชง ในโรงเรียนสังกัดกทม.ข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

ภาพจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ / AFP / TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ