TNN online วันนี้วันอะไร วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน

วันนี้วันอะไร วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน

วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน ก่อตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเด็กที่ถูกมารุณจากการใช้แรงงาน และหวังให้ยุติการกดขี่และข่มขู่บังคับใช้แรงงานเด็ก

วันนี้วันอะไร วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ตรงกับวันที่ 12 มิถุนายน

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 12 มิถุนายนเป็น วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (The International Labour Organization หรือ ILO) 


โดยความร่วมมือกันของหน่วยงานรัฐบาล ลูกจ้าง องค์กรผู้ใช้แรงงาน และกลุ่มองค์กรที่เกี่ยวข้องต่างๆ จากทั่วทุกมุมโลกร่วมหารือถึงการช่วยเหลือเด็กเหล่านี้และทำให้แรงงานเด็กลดจำนวนลง


แรงงานเด็กคืออะไร

แรงงานเด็ก เป็นกลุ่มคนที่อายุน้อยและยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศกำหนดให้สามารถทำงานได้ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วขึ้นอยู่กับช่วงวัยที่ควรได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รวมไปถึงเด็กที่ถูกบังคับให้เลิกเรียนเพื่อมาทำงาน หรือทำให้ไม่ได้รับสวัสดิการตามสิทธิที่เด็กควรจะได้รับ เด็กพวกนี้จะถูกใช้งานจนเกินกำลัง ใช้ให้ทำงานเสี่ยงอันตราย บางครั้งก็ถูกกดขี่แบบทาส รวมถึงการค้าประเวณี การบังคับถ่ายทำสื่ออนาจาร และทำเรื่องผิดกฎหมาย


ขณะที่ในประเทศไทย ได้ให้สัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 182 เมื่อปี พ.ศ. 2544 ใจความสำคัญของอนุสัญญาฉบับนี้ คือ การกำหนดรูปแบบการใช้แรงงานเด็กในสภาพเลวร้ายและแนวทางหรือมาตรการที่ทุกประเทศต้องดำเนินการแก้ไขปัญหานี้อย่างเร่งด่วนทันที และได้ดำเนินการจัดทำ "นโยบายและแผนระดับชาติเพื่อขจัดปัญหาการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย พ.ศ. 2552-2557" ครอบคลุมกลยุทธ์ในการป้องกัน คุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กทุกคนในประเทศไทยที่มีความเสี่ยงในการเข้าไปลงเอยในสภาพเลวร้ายด้วยการเป็นแรงงานเด็ก

 

ที่มาข้อมูล : Wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง