TNN online วันนี้วันอะไร วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน

วันนี้วันอะไร วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน

วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม

วันนี้วันอะไร วันสิ่งแวดล้อมโลก ตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 5 มิถุนายนเป็น “วันสิ่งแวดล้อมโลก” หรือ “World Environment Day” ซึ่งก่อตั้งโดยองค์การสหประชาชาติในเรื่อง “การประชุมสหประชาชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมองมนุษย์” หรือ “UN Conference on the Human Environment” หลังจากที่หลายประเทศเริ่มตื่นตัวเรื่องสิ้งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น โดยวันสิ่งแวดล้อมก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้คนตระหนักถึงปัญหาของสิ่งแวดล้อมและร่วมกันหาทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม


โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 1,200 คน จาก 113 ประเทศ รวมถึงมีผู้สังเกตการณ์อีกกว่า 1,500 คนจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เพื่อร่วมกันหาหนทางแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประเทศต่าง ๆ กำลังเผชิญ ซึ่งผลจากการประชุมได้มีข้อตกลงร่วมกันหลายอย่าง เช่น การจัดตั้งโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (UNEP : United Nations Environment Programme)


ขณะที่โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติมีหน้าที่ติดตาม และประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทางด้านสิ่งแวดล้อม รวมทั้งกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดี และเพื่อให้เป้าหมายบรรลุผลจึงได้กำหนดวิธีการไว้ดังนี้

- สร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และให้การศึกษากับประชาชนและนักศึกษาทั่วไป

- ให้การสนับสนุนทางวิชาการ และเผยแพร่เรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม เพื่อกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

- เสริมสร้างให้สถาบันและคนในสถาบันตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม


นอกจากนี้ ยังมีข้อตกลงจากการประชุมให้มาดำเนินการจัดตั้งหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นในประเทศของตน ซึ่งประเทศไทยก็ได้ตราพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2518 และได้ก่อตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติขึ้น เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2518 อันเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญของการดำเนินงาน ด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยต่อมาในปี พ.ศ. 2535 ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของสำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เป็น 3 หน่วยงาน คือ

1. กรมควบคุมมลพิษ

2. กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

3. สำนักนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม


ที่มาข้อมูล : www.forest.go.th

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง