TNN online ติดกล้องบริเวณบ้าน ผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่? เช็ก 3 ข้อยกเว้นกิจกรรมในครอบครัว

TNN ONLINE

สังคม

ติดกล้องบริเวณบ้าน ผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่? เช็ก 3 ข้อยกเว้นกิจกรรมในครอบครัว

ติดกล้องบริเวณบ้าน ผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่? เช็ก 3 ข้อยกเว้นกิจกรรมในครอบครัว

PDPC Thailand ยกตัวอย่างการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกิจกรรมในครอบครัว 3 กรณีที่ได้รับการ "ยกเว้น" ไม่ผิดกฎหมาย PDPC

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 จะเริ่มการการบังคับใช้ กฎหมาย PDPA หรือ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ กฎหมายที่ว่าด้วยการให้สิทธิ์กับเจ้าของข้อมูล สร้างมาตรฐานการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้ปลอดภัย และนำไปใช้ให้ถูกวัตถุประสงค์ 

ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก "PDPC Thailand" โดยสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นเพจเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม องค์ความรู้ และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ยกตัวอย่าง การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกิจกรรมในครอบครัว เป็นกรณีที่ได้รับการ "ยกเว้น" ไม่ให้นำบทบัญญัติแห่งพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฯ มาใช้บังคับ และใช้เพื่อประโยชน์ในครอบครัวโดยแท้ ได้แก่

1.การจัดทำแผนผังครอบครัว

2.การติดกล้องวงจรปิดในบริเวณบ้าน 

3.การถ่ายรูปบุคคลในครอบครัว


ติดกล้องบริเวณบ้าน ผิดกฎหมาย PDPA หรือไม่? เช็ก 3 ข้อยกเว้นกิจกรรมในครอบครัว


สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ตามนิยามของ "กฎหมาย PDPA" ได้แก่ 

- ชื่อ-นามสกุล 

- เบอร์โทรศัพท์ อีเมลส่วนตัว ที่อยู่ปัจจุบัน 

- เลขบัตรประชาชน 

- เลขหนังสือเดินทาง 

- เลขใบอนุญาตขับขี่

- ข้อมูลทางการศึกษา

- ข้อมูลทางการเงิน

- ข้อมูลทางการแพทย์

- ทะเบียนรถยนต์

- โฉนดที่ดิน

- ทะเบียนบ้าน

- วันเดือนปีเกิด

- สัญชาติ 

- น้ำหนักส่วนสูง

- ข้อมูลบนอื่น ๆ บนอินเทอร์เน็ตที่สามารถระบุตัวตนได้ เช่น Username /password, Cookies IP address, GPS Location

นอกจากนี้ ผู้ที่ฝ่าฝืน "กฎหมาย PDPA" จะมีโทษดังนี้

โทษทางอาญา: จำคุกสูงสุดไม่เกิน 6 เดือนถึง 1 ปี หรือปรับสูงสุดไม่เกิน 500,000 ถึง 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

โทษทางแพ่ง: ค่าสินไหมทดแทน + ค่าสินไหมเพื่อการลงโทษอีกไม่เกิน 2 เท่า

โทษทางปกครอง: ปรับไม่เกิน 1 หรือ 3 หรือ 5 ล้านบาท


ข้อมูลจาก PDPC Thailand

ภาพจาก แฟ้มภาพ TNN ONLINE

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง