TNN online วันนี้วันอะไร วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม

วันนี้วันอะไร วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคม

วันงดสูบบุหรี่โลก ตรงกับวันที่ 31 พฤษภาคมของทุกปี ก่อตั้งขึ้นเพื่อในทุกคนตระหนักถึงโทษของบุหรี่ สาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 31 พฤษภาคมเป็น ‘วันงดสูบบุหรี่โลก” (World No Tobacco Day) ก่อตั้งขึ้นเพื่อในทุกคนตระหนักถึงโทษของบุหรี่ สาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ซึ่งก่อตั้งโดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเห็นถึงอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพของผู้สูบบุหรี่และผู้ที่ได้รับควันจากบุหรี่ โดยหวังกระตุ้นให้เลิกสูบบุหรี่ และหวังให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรมและกระตุ้นให้รัฐบาลกำหนดนโยบาย/กฏหมายเพื่อควบคุมยาสูบ


ความเป็นมาวันงดสูบบุหรี่โลก

 

องค์การอนามัยโลก ระบุว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ โดยมีอนุสัญญาควบคุมยาสูบและแสดงโทษของยาสูบ เพื่อแนะนำให้แต่ละประเทศใช้ซองบุหรี่แบบเรียบเพื่อแสดงภาพคำเตือนบนซองบุหรี่


ขณะที่การผลิตบุหรี่ต้องใช้ต้นไม้ 1 ต้นในการผลิตบุหรี่ 300 มวน ขณะที่กระบวนการผลิตบุหรี่ 1 มวน ต้องใช้ปริมาณน้ำถึง 3.7 ลิตร โดยเฉลี่ยหากนักสูบ 1 คนเลิกสูบบุหรี่ได้ จะช่วยประหยัดน้ำได้ถึง 74 ลิตรต่อวัน 


นอกจากนี้ ชาวไร่ยาสูบก็ได้รับนิโคตินจากการสัมผัสใบยาในปริมาณสูงเทียบเท่าการได้รับจากบุหรี่ 50 มวนต่อวัน โดยมีการประมาณการว่า แต่ละปีมีขยะก้นบุหรี่ถึง 4.5 ล้านล้านชิ้นถูกทิ้งลงสู่สิ่งแวดล้อม


ที่มาข้อมูล : www.brh.go.th

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง