TNN online วันนี้วันอะไร วันวิสาขบูชา 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันวิสาขบูชา 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม

วันนี้วันอะไร วันวิสาขบูชา 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม

วันวิสาขบูชา 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันสำคัญทางศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน

รู้หรือไม่ วันวันวิสาขบูชา 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม เป็นวันสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน


วันวิสาขบูชาปี 2565 ตรงกับวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ซึ่งความหมายของวันวิสาขบูชาหมายถึง การบูชาในวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้า 3 ประการ คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า และปรินิพพาน


วันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน คืออะไร คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ประสูติ คือเกิด ตรัสรู้ คือสำเร็จ ปรินิพพาน คือ ดับ ซึ่งเกิดขึ้นตรงกันทั้ง 3 เหตุการณ์ในวันเดียวกัน


วันประสูติ เจ้าชายสิทธัตถะประสูติ ณ ลุมพินีสถาน เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ตรงกับวันศุกร์ขึ้น 15 ค่ำ ปีจอ ก่อนพุทธศักราช 80 ปี โดยพระนางสิริมหามายาได้ประสูติพระโอรส ณ ใต้ต้นสาละนั้ ครั้นพระกุมารประสูติได้ 5 วันก็ได้รับการถวายพระนามว่า "สิทธัตถะ" ซึ่งต่อมาพระองค์ได้ออกบวชจนบรรลุสำเร็จเป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้า 

 

ตรัสรู้ เป็นวันที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ อนุตตรสัมโพธิญาณ ณ ร่มพระศรีมหาโพธิบัลลังก์ ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 45 ปี การตรัสอริยสัจสี่ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการของพระพุทธเจ้าได้แก่

1. ทุกข์ คือ ความลำบาก ความไม่สบายกายไม่สบายใจ

2. สมุทัย คือ เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์

3. นิโรธ คือ ความดับทุกข์ และ

4. มรรค คือ ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับแห่งทุกข์


โดยทั้ง 4 ข้อนี้ถือเป็นสัจธรรม เรียกว่า อริยสัจ เพราะเป็นสิ่งที่พระอริยเจ้าทรงค้นพบ เป็นสัจธรรมชั้นสูง ประเสริฐกว่าสัจธรรมสามัญทั่วไปปรินิพพาน เป็นวันปรินิพพานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริพาน ณ ต้นสาละ ใกล้เมืองกุสินารา เมื่อวันเพ็ญเดือน 6 ก่อนพุทธศักราช 1 ปี 


ที่มาข้อมูล : Wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง