TNN online ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีนำเข้า “รถยนต์ไฟฟ้า” ทั้งคัน 40%

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีนำเข้า “รถยนต์ไฟฟ้า” ทั้งคัน 40%

ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีนำเข้า “รถยนต์ไฟฟ้า” ทั้งคัน 40%

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สําเร็จรูปที่นําเข้ามาทั้งคัน

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สําเร็จรูปที่นําเข้ามาทั้งคันเพื่อประโยชน์แก่การเศรษฐกิจของประเทศ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกําหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. ๒๕๓๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี ออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในประกาศนี้“รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สําเร็จรูป” หมายความว่า รถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารที่มีที่นั่ง ไม่เกินสิบคนแบบพลังงานไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ (Battery Electric Vehicle : BEV) ซึ่งประกอบ สําเร็จรูปและนําเข้ามาทั้งคัน (Completely Built Up : CBU)

 


ข้อ ๒ ให้ลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรสําหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สําเร็จรูป ที่นําเข้าตั้งแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้(๑) รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สําเร็จรูปที่มีราคาขายปลีกแนะนําไม่เกินสองล้านบาท ให้ได้รับการลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากร ดังต่อไปนี้


(ก) ผู้นําของเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้ว ยังมีอัตราอากรที่ต้องชําระไม่เกินร้อยละสี่สิบ ให้ได้รับการยกเว้นอากร


(ข) ผู้นําของเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้ว ยังมีอัตราอากรที่ต้องชําระมากกว่าร้อยละสี่สิบ ให้ได้รับการลดอัตราอากรลงอีกร้อยละสี่สิบ


(ค) ผู้นําของเข้าที่ไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ให้ได้รับการลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละสี่สิบ


(๒) รถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สําเร็จรูปที่มีขนาดตั้งแต่ ๓๐ กิโลวัตต์ชั่วโมงขึ้นไปและ มีราคาขายปลีกแนะนํามากกว่าสองล้านบาทแต่ไม่เกินเจ็ดล้านบาท ให้ได้รับการลดอัตราอากรหรือ ยกเว้นอากร ดังต่อไปนี้


(ก) ผู้นําของเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้ว ยังมีอัตราอากรที่ต้องชําระไม่เกินร้อยละยี่สิบ ให้ได้รับการยกเว้นอากร


(ข) ผู้นําของเข้าที่ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรีแล้ว ยังมีอัตราอากรที่ต้องชําระมากกว่าร้อยละยี่สิบ ให้ได้รับการลดอัตราอากรลงอีกร้อยละยี่สิบ(ค) ผู้นําของเข้าที่ไม่ได้ใช้สิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรภายใต้ความตกลงการค้าเสรี ให้ได้รับการลดอัตราอากรลงเหลือร้อยละหกสิบข้อ ๓ การลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามข้อ ๒ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้(๑) ผู้นําของเข้าตามข้อ ๒ (๑) ต้องแสดงหนังสือรับรองการแสดงการได้รับสิทธิจาก กรมสรรพสามิต (ยฟ. 06 - O๒/๑)


(๒) ผู้นําของเข้าตามข้อ ๒ (๒) ต้องแสดงหนังสือรับรองการแสดงการได้รับสิทธิจาก กรมสรรพสามิต (ยฟ. 09 - ๐๒/๒)


ข้อ ๔ ในกรณีที่ผู้นําของเข้าไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขที่กรมสรรพสามิตกําหนด และกรมสรรพสามิตได้แจ้งเพิกถอนหนังสือรับรองการแสดงการได้รับสิทธิสําหรับของใดกับกรมศุลกากรแล้ว ให้ถือว่าของนั้นไม่ได้รับสิทธิลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามประกาศนี้ตั้งแต่วันน้ําของเข้า และผู้นําของเข้ามีหน้าที่ต้องแจ้งขอชําระค่าภาษีอากรตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากรและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ถูกเพิกถอนสิทธิ และต้องชําระค่าภาษีอากรให้เสร็จสิ้นภายใน สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจํานวนเงินค่าภาษีอากร แต่ไม่ถูกตัดสิทธิพิเศษทางอากรศุลกากรในการ ลดอัตราอากรหรือยกเว้นอากรตามความตกลงการค้าเสรีที่ได้ยืนไว้ในขณะนําของเข้า


ข้อ ๕ ผู้นําของเข้าต้องปฏิบัติตามพิธีการที่อธิบดีกรมศุลกากรประกาศกําหนด 


ข้อ ๖ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป


ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕


อาคม เติมพิทยาไพสิฐ 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง


ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีนำเข้า “รถยนต์ไฟฟ้า” ทั้งคัน 40%


ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีนำเข้า “รถยนต์ไฟฟ้า” ทั้งคัน 40%

อ่านประกาศฉบับเต็มที่นี่ 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง