TNN online เช็กสิทธิบัตรทอง ครอบคลุม-ไม่ครอบคลุม สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

TNN ONLINE

สังคม

เช็กสิทธิบัตรทอง ครอบคลุม-ไม่ครอบคลุม สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

เช็กสิทธิบัตรทอง ครอบคลุม-ไม่ครอบคลุม สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

สปสช. เปิดรายละเอียดการใช้ "สิทธิบัตรทอง" ว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายในบริการใดบ้าง รวมทั้งบริการใดบ้างที่ไม่ครอบคลุม เช็กเลยที่นี่

วันนี้ (4 พ.ค.65) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สปสช. เปิดรายละเอียด "สิทธิบัตรทอง" ว่า ครอบคลุมหรือไม่ครอบคลุมสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง เพื่อให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขตามกฎหมายว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าครอบคลุมค่าใช้จ่ายในบริการใดบ้าง รวมทั้งบริการใดบ้างที่ไม่ครอบคลุม

บัตรทอง "ครอบคลุม" การรักษาอะไรบ้าง?

สำหรับประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่มีความจำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิต ซึ่งบุคคลมีสิทธิจะได้รับรวม 13 รายการ ได้แก่

1. บริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

2. การตรวจวินิจฉัยโรค

3. การตรวจและรับฝากครรภ์

4. การบำบัดและการบริการทางการแพทย์

5. ยา เวชภัณฑ์ อวัยวะเทียม และอุปกรณ์ทางการแพทย์

6. การทำคลอด

7. การกินอยู่ในหน่วยบริการ

8. การบริบาลทารกแรกเกิด

9. บริการรถพยาบาล หรือบริการพาหนะรับส่งผู้ป่วย

10. บริการพาหนะรับส่งผู้ทุพพลภาพ

11. การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ

12. บริการสาธารณสุขด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบโรคศิลปะ

13. บริการสาธารณสุขอื่นที่จำเป็นต่อสุขภาพและการดำรงชีวิตที่คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติกำหนดเพิ่มเติม

เช็กสิทธิบัตรทอง ครอบคลุม-ไม่ครอบคลุม สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง?

บัตรทอง "ไม่ครอบคลุม" การรักษาอะไรบ้าง?

ส่วนบริการที่เคยเป็นข้อยกเว้น และได้รับการเสนอให้เป็นสิทธิที่จะได้รับในฉบับนี้ เช่น

• การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยยาเสพติดที่มีกำหนดเกี่ยวกับการให้บริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด

• การบริการสาธารณสุขที่เกี่ยวกับอุบัติเหตุการประสบภัยจากรถที่ไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ

• การรักษาภาวะมีบุตรยากและการผสมเทียม ยกเว้นการดำเนินการที่เกี่ยวกับการตั้งครรภ์แทน (Surrogacy)

• และการรักษาโรคเดียวกันที่ต้องใช้ระยะเวลารักษาตัวในโรงพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน เกินกว่า 180 วัน

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330 หรือ คลิก https://lin.ee/zzn3pU6 เพิ่มเพื่อนไลน์กับ สปสช. @nhso


ข้อมูลจาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ภาพจาก แฟ้มภาพ AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง