TNN online วันนี้วันอะไร วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม

วันนี้วันอะไร วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม

วันแรงงานแห่งชาติ (May Day) ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันที่ระลึกถึงผู้ใช้แรงงาน ฝ่ายผลิตที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติ เป็นวันที่ระลึกถึงผู้ใช้แรงงาน ฝ่ายผลิตที่สำคัญที่ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศ

 

วันแรงงานแห่งชาติมีประวัติความเป็นมาอย่างไร

ประเทศแถบยุโรปในสมัยก่อนได้ถือเอาวันเมย์เดย์ (May Day) เป็นวันเริ่มต้นฤดูใหม่ทางเกษตรกรรม จึงมีพิธีเฉลิมฉลองและทำการบวงสรวงขอให้ปลูกพืชได้ผลดี รวมถึงขอให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นนอกจากนี้ยังมีการจัดงานรอบกองไฟในวันนี้ด้วย ซึ่งประเพณีนี้ในประเทศอังกฤษก็ยังมีสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้


ประวัติวันแรงงานแห่งชาติในประเทศไทย

หลังจากที่อุตสาหกรรมในประเทศไทยได้ขยายตัวขึ้น ผู้ใช้แรงงานเริ่มมีปัญหามากขึ้น รวมทั้งปัญหาแรงงานมีความซับซ้อนจนทำให้ในปี พ.ศ. 2475 ประเทศไทยเริ่มมีการจัดการบริหารแรงงาน ซึ่งเป็นการจัดสรรและพัฒนาแรงงานรวมถึงคุ้มครองดูแลสภาพการทำงาน เพื่อสร้างรากฐานและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง


โดยในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2499 คณะกรรมการการจัดงานที่ระลึกแรงงานได้จัดประชุมพร้อมทั้งมีความเห็นตรงกันว่า ควรกำหนดให้วันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันระลึกถึงแรงงานไทย จึงได้มีหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีขอให้รับรองวันที่ 1 พฤษภาคมเป็นวันแรงงานแห่งชาติ จนเป็นที่มาของวันกรรมกรแห่งชาติ และในปี พ.ศ. 2500 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติกำหนดวิธีระงับข้อพิพาทแรงงาน ซึ่งได้กำหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ์หยุดงานในวันแรงงานแห่งชาติด้วย

 

ต่อมา ได้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้จัดตั้งกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น เพื่อให้การบริหารงานมีความก้าวหน้าทัดเทียมนานาประเทศ และมีหน้าที่ดังนี้

1. การจัดหางาน ด้วยการช่วยเหลือคนว่างงานให้มีงานทำ ช่วยเหลือนายจ้างให้ได้คนมีคุณภาพดีไปทำงาน รวบรวมเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการทำงาน แหล่งงาน ภาวะตลาดแรงงาน

2. งานแนะแนวอาชีพ ให้คำปรึกษาแก่เยาวชนและผู้ประสงค์จะทำงาน เพื่อให้สามารถเลือกแนวทางประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามความถนัด ความสามารถทางร่างกาย คุณสมบัติ บุคลิกภาพ และความเหมาะสมแก่ความต้องการทางเศรษฐกิจ

3. การพัฒนาแรงงาน ส่งเสริมพัฒนาฝีมือแก่คนงานและเยาวชนที่ไม่มีโอกาสศึกษาต่อ โดยการฝึกแบบเร่งรัด

4. งานคุ้มครองแรงงาน วางหลักการและวิธีการเกี่ยวกับชั่วโมงทำงาน วันหยุดงาน ตลอดจนการจัดให้มีสวัสดิการต่าง ๆ

5. งานแรงงานสัมพันธ์ ทำการส่งเสริมและสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างให้ทั้งสองฝ่าย เข้าใจถึงลักษณะและสภาพของปัญหา ตลอดจนวิธีการที่เหมาะสมที่จะช่วยขจัดความเข้าใจผิดและข้อขัดแย้งอื่น ๆ


ขณะที่ด้านที่เกี่ยวกับกรรมกรก็ได้มีการจัดตั้งกลุ่มสหภาพแรงงานขึ้นหลายร้อยกลุ่ม และยังได้รวมตัวกันจัดตั้งสภาองค์การลูกจ้างขึ้น เพื่อทำหน้าที่พิทักษ์สิทธิให้กับผู้ใช้แรงงาน มี 3 สภา ได้แก่

- สภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทย

- สภาองค์การลูกจ้างแห่งประเทศไทย

- สภาองค์การแรงงานแห่งประเทศไทย


วันนี้วันอะไร วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม


ที่มาข้อมูล : library.sk.ac.th

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง