TNN online เช็กคะแนนเสียง! ผู้ว่า กทม.ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน ใครได้คะแนนเท่าไหร่บ้าง

TNN ONLINE

สังคม

เช็กคะแนนเสียง! ผู้ว่า กทม.ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน ใครได้คะแนนเท่าไหร่บ้าง

เช็กคะแนนเสียง! ผู้ว่า กทม.ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน ใครได้คะแนนเท่าไหร่บ้าง

เปิดข้อมูลคะแนนเสียงของผู้ว่า แต่ละคน ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบัน การเลือกตั้งที่ผ่านมา แต่ละคนได้คะแนนเสียงเท่าไหร่บ้าง?
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 เป็นต้นมา ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นข้าราชการการเมืองที่มาจากแต่งตั้งโดยคณะรัฐมนตรี การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ. 2518 สืบเนื่องจากมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2518 ซึ่งกำหนดให้กรุงเทพมหานครเป็นทบวงการเมือง มีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่มาจากการเลือกตั้ง และอยู่ในตำแหน่งตามวาระ 4 ปี 


คะแนนเสียงในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับเลือกตั้ง แต่ละคนได้คะแนนเท่าไหร่บ้าง?1    2518    ธรรมนูญ เทียนเงิน    พรรคประชาธิปัตย์   คะแนน 99,247

2    2528    จำลอง ศรีเมือง    กลุ่มรวมพลัง   คะแนน   408,233

3    2533    จำลอง ศรีเมือง    พรรคพลังธรรม   คะแนน   703,672

4    2535    กฤษฎา อรุณวงษ์ ณ อยุธยา    พรรคพลังธรรม   คะแนน     363,668

5    2539    พิจิตต รัตตกุล    อิสระ  คะแนน   768,994

6    2543    สมัคร สุนทรเวช    พรรคประชากรไทย  คะแนน   1,016,096

7    2547    อภิรักษ์ โกษะโยธิน    พรรคประชาธิปัตย์  คะแนน   911,441

8    2551    อภิรักษ์ โกษะโยธิน    พรรคประชาธิปัตย์ คะแนน   991,018

9    2552    หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร    พรรคประชาธิปัตย์ คะแนน   934,602

10  2556    หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร    พรรคประชาธิปัตย์  คะแนน   1,256,349
สำหรับผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 2565 รวมจำนวน 31 คน แบ่งเป็น ผู้สมัครชาย 25 คน ผู้สมัครหญิง 6 คน เรียงตามหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง ดังนี้ 


หมายเลข 1 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร

หมายเลข 2 พ.ท.หญิงฐิฏา รังสิตพล มานิตกุล

หมายเลข 3 นายสกลธี ภัททิยกุล

หมายเลข 4 นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์

หมายเลข 5 นายวีรชัย เหล่าเรืองวัฒนะ

หมายเลข 6 พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง

หมายเลข 7 นางสาวรสนา โตสิตระกูล

หมายเลข 8 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์

หมายเลข 9 นางสาววัชรี วรรณศรี

หมายเลข 10 นายศุภชัย ตันติคมน์

หมายเลข 11 น.ต.ศิธา ทิวารี

หมายเลข 12 นายประยูร ครองยศ

หมายเลข 13 นายพิศาล กิตติเยาวมาลย์

หมายเลข 14 นายธเนตร วงษา

หมายเลข 15 พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที

หมายเลข 16 นางสาวศศิกานต์ วัฒนะจันทร์

หมายเลข 17 นายอุเทน ชาติภิญโญ

หมายเลข 18 นางสาวสุมนา พันธุ์ไพโรจน์

หมายเลข 19 นายไกรเดช บุนนาค

หมายเลข 20 นางอมรพรรณ อุ่นสุวรรณ

หมายเลข 21 นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ

หมายเลข 22 นายวรัญชัย โชคชนะ

หมายเลข 23 นายเฉลิมพล อุตรัตน์

หมายเลข 24 นายโฆสิต สุวินิจจิต

หมายเลข 25 นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ

หมายเลข 26 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ

หมายเลข 27 นายภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์

หมายเลข 28 นายสราวุธ เบญจกุล

หมายเลข 29 นายกฤตชัย พยอมแย้ม

หมายเลข 30 นายพงศา ชูแนม

หมายเลข 31 นายวิทยา จังกอบพัฒนาเช็กคะแนนเสียง! ผู้ว่า กทม.ตั้งแต่ปี 2516 ถึงปัจจุบัน ใครได้คะแนนเท่าไหร่บ้าง

เช็กคะแนนเสียง! ผู้ว่า กทม.ตั้งแต่ปี 2516 ถึงปัจจุบัน ใครได้คะแนนเท่าไหร่บ้าง

ข้อมูล : กกต.วิกิพีเดีย 

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง