TNN online วันนี้วันอะไร วันครอบครัว ตรงกับวันที่ 14 เมษายน

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันครอบครัว ตรงกับวันที่ 14 เมษายน

วันนี้วันอะไร วันครอบครัว ตรงกับวันที่ 14 เมษายน

วันครอบครัว ตรงกับวันที่ 14 เมษายนของทุกปี เป็นวันที่มุ่งหวังให้คนในครอบครัวได้ใช้ช่วงเวลาร่วมกัน เพื่อสร้างความสขและความอบอุ่นในช่วงสงกรานต์

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 14 เมษายนเป็นวันครอบครัว ซึ่งถือเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานตั้งแต่ในอดีต วันครอบครัวเป็นวันที่มุ่งหวังให้ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิมและยังเป็นโอกาสอันดีที่ครอบครัวจะได้ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการี รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่เพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเพื่อความอบอุ่นของครอบครัวในช่วงสงกรานต์


นอกจากนี้ วันครอบครัวยังก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้อยู่พร้อมหน้าทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกและสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อให้สังคมไทยเป็นสังคมที่มีครอบครัวแข็งแรง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาสังคมไทยในด้านต่าง ๆ


ความเป็นมาของวันครอบครัว มีที่มาอย่างไร

วันครอบครัวก่อตั้งขึ้นโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบด้วยและอนุมัติให้วันที่ 14 เมษายน ของทุกปีเป็นวันแห่งครอบครัว ซึ่งตรงกับวันสงกรานต์ของไทย เพราะโดยส่วนใหญ่ในวันนี้เป็นวันที่สมาชิกในครอบครัวมีโอกาสพบปะกันได้สะดวก ซึ่งการก่อตั้งวันครอบครัวขึ้นเพราะได้เห็นปัญหาของครอบครัวซึ่งเป็นปัญหาหนึ่งที่สำคัญที่ก่อให้เกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ร้ายแรง อาทิ ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ปัญหายาเสพติด อาชญากรรม ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็นปัญหาใหญ่ของสังคมไทย


บทบาทหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวที่ควรมีต่อกัน คืออะไร

1. ให้ความรัก ความอบอุ่นและความเอื้ออาทรต่อกัน

2. หันหน้าเข้าหากันและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 

3. ช่วยเหลือ ดูแล เกื้อกูล ซึ่งกันและกัน 

4. ดูแลเอาใจใส่และให้เวลากับครอบครัวมากขึ้น

5. รู้จักวางแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัด/ไม่ฟุ่มเฟือย

6. รู้จักให้อภัยซึ่งกันและกัน

7. ปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวร่วมกัน เช่น การเข้าวัดอบรมปฏิบัติธรรมนำครอบครัวอบอุ่นครอบครัวสนุกกับห้องสมุด ศิลปะสุดสัปดาห์


วันนี้วันอะไร วันครอบครัว ตรงกับวันที่ 14 เมษายน


ที่มาข้อมูล : www.dmc.tv

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง