TNN online วันนี้วันอะไร วันช้างไทย ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันช้างไทย ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม

วันนี้วันอะไร วันช้างไทย ตรงกับวันที่ 13 มีนาคม

วันช้างไทย ตรงกับวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย อนุรักษ์และช่วยเหลือช้างให้มากขึ้น

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 13 มีนาคมเป็น วันช้างไทย 

วันนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้ประชาชนทุกคนตระหนักถึงความสำคัญของช้างไทย อนุรักษ์และช่วยเหลือช้างให้มากขึ้น ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้กำหนดให้วันนี้เป็นวันช้างไทยเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2541 โดยการริเริ่มของคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรักษ์ช้างไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานประสานงาน องค์การภาครัฐและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับการอนุรักษ์ช้างไทย โดยเห็นว่าการที่ได้สถาปนาวันช้างไทยขึ้นจะช่วยให้ประชาชนคนไทยหันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญต่อการให้ความช่วยเหลืออนุรักษ์ช้างมากขึ้น 

ทั้งนี้การที่ประเทศไทยได้ประกาศวันช้างไทยขึ้น เนื่องจากต้องการยกย่องให้เกียรติว่าเป็นสัตว์ที่มีความสำคัญอีกครั้ง นอกเหนือจากเกียรติที่ช้างเคยได้รับในอดีต ไม่ว่าจะเป็นช้างเผือกในธงชาติ หรือช้างเผือกที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ หรือสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตริย์

สำหรับความสำคัญของช้างไทย มีดังนี้
1. ช้างเป็นสัตว์คู่บารมีพระมหากษัตริย์ไทย
2.ช้างเป็นผู้ปกป้องเอกราชแห่งชาติไทย
3. ช้างใช้ในพิธีการสำคัญต่าง ๆ
4. ช้างสร้างความสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ


กิจกรรมวันช้างไทย มีอะไรบ้าง

ในวันช้างไทย หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนได้จัดกิจกรรมพิเศษ เช่น การจัดสะโตกช้าง หรือขันโตกช้าง โดยช้างจะรับประทานอาหารของช้างที่ทางปางช้างได้จัดหาไว้ให้เป็นอย่างดี

 

ที่มาข้อมูล : wikipedia

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง