TNN online มาตรา 39 ติดโควิด ประกันสังคมพร้อมดูแล

TNN ONLINE

สังคม

มาตรา 39 ติดโควิด ประกันสังคมพร้อมดูแล

มาตรา 39 ติดโควิด ประกันสังคมพร้อมดูแล

สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโรค COVID -19 โดยจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39

สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตน มาตรา 39 ที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโรค COVID -19 สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล และแพทย์ผู้ดูแลรักษาพิจารณาแล้วว่าผู้ป่วย เข้าเกณฑ์การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนาม สำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดโดยค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ มีดังนี้


1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2. ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการและการให้คำปรึกษาเหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 14 วัน

3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ค่าปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

4. ค่ายาที่ใช้รักษา

5. ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพยาบาลสนาม และสถานพยาบาล

6. ค่าบริการ X-ray ทรวงอก

7. ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์


โดยสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ร้อยละ 50 โดยคิดจากฐานอัตราการนำส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 39 (4,800 บาท)


ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวแนะนำ