TNN online โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น" 197 ราย

TNN ONLINE

สังคม

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง "ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น" 197 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 197 ราย

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จำนวน 197 ราย

28 ก.พ.65 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น จำนวน 197 ราย ดังนี้


ราชกิจจาฯ พระบรมราชโองการ โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น 197 ราย


ข่าวแนะนำ