TNN online มาตรา 33 ติดโควิดหายห่วง ประกันสังคมพร้อมดูแล

TNN ONLINE

สังคม

มาตรา 33 ติดโควิดหายห่วง ประกันสังคมพร้อมดูแล

มาตรา 33 ติดโควิดหายห่วง ประกันสังคมพร้อมดูแล

ประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ป่วยโรคโควิด 19 จะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล และแพทย์ผู้ดูแลรักษาตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด รวมถึงสามารถเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้ตามประกาศของประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคมพร้อมดูแลผู้ประกันตน มาตรา 33 ที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นผู้ป่วยโรคโควิด 19 สำนักงานประกันสังคมจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์แก่สถานพยาบาล และแพทย์ผู้ดูแลรักษาพิจารณาว่าผู้ป่วยเข้าเกณฑ์การดูแลรักษาในที่พักระหว่างรอเข้ารักษาแบบผู้ป่วยในโรงพยาบาล (Home Isolation) และการดูแลรักษาในโรงพยาบาลสนามสำหรับคนในชุมชน (Community Isolation) ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด โดยค่าบริการทางการแพทย์ประเภทผู้ป่วยในตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ มีดังนี้


1. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ

2. ค่าดูแลการให้บริการผู้ประกันตนที่ป่วย โดยเป็นค่าใช้จ่ายรวมค่าอาหาร 3 มื้อ การติดตามประเมินอาการและการให้คำปรึกษาเหมาจ่ายในอัตรา 1,000 บาทต่อวัน ไม่เกิน 14 วัน

3. ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น เช่น ค่าปรอทวัดไข้ เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด และอุปกรณ์อื่นๆ ที่จำเป็น ค่าชุด PPE สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

4. ค่ายาที่ใช้รักษา

5. ค่าพาหนะเพื่อรับหรือส่งต่อผู้ป่วยระหว่างที่พัก โรงพยาบาลสนาม และสถานพยาบาล

6. ค่าบริการ X-ray ทรวงอก

7. ค่า oxygen ตามดุลยพินิจของแพทย์


ขณะที่การเบิกค่าทดแทนการขาดรายได้ของผู้ประกันตน มาตรา 33 จะพิจารณาตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยในช่วง 30 วันแรกที่ลาป่วยจะได้ค่าจ้างจากนายจ้าง แต่หากมีความจำเป็นต้องหยุดพักรักษาตัวนานเกินกว่า 30 วันจะสามารถเบิกสิทธิประโยชน์กรณีขาดรายได้จากสำนักงานประกันสังคมได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ของการลาป่วยเป็นต้นไป


ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

ที่มาภาพ : TNN

ข่าวแนะนำ