TNN online วันนี้วันอะไร วันทนายความ ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์

TNN ONLINE

สังคม

วันนี้วันอะไร วันทนายความ ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์

วันนี้วันอะไร วันทนายความ ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์

วันทนายความ ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็นวันสำคัญของผู้ประกอบวิชาชีพทนายความซึ่งก่อตั้งเพื่อแสดงพลัง ความสามัคคี และความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน

รู้หรือไม่ ทุกวันที่ 20 กุมภาพันธ์เป็นวันทนายความ ซึ่งก่อตั้งขึ้นเพื่อแสดงพลัง ความสามัคคี และความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน โดยวันทนายความเริ่มต้นขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2500 ซึ่งทนายความทั้งรุ่นอาวุโสและรุ่นหนุ่มสาวได้มีแนวคิดริเริ่มต้องการให้วิชาชีพทนายความควรมีสถาบันที่เป็นตัวแทนของวิชาชีพทนายความและเป็นอิสระในการควบคุมดูแลกันเอง


สาเหตุที่ต้องการให้มีสถาบันทนายความเกิดขึ้น เนื่องจากในอดีตวิชาชีพทนายความถูกมอบในด้านลบและด้านไม่ดีมาโดยตลอด จึงมีการรณรงค์และรวมตัวกันของผู้ประกอบวิชาชีพนี้เพื่อให้เป็นที่ยอมรับของสังคมมากยิ่งขึ้น


หลังจากที่ผลักดันให้เกิดสภาทนายความมาอย่างยาวนาน จึงได้มีการประชุมและก่อตั้งสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยขึ้น โดยจดทะเบียนก่อตั้งเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2500 และต่อมาสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยได้ใช้ความเพียนพยายามเรียกร้องและผลักดันร่างกฎหมายพระราชบัญญัติทนายความเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎร 


จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ.2528 จึงประสบผลสำเร็จออกประกาศใช้เป็นกฎหมาย โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2528 และมีผลบังคับใช้มาจนถึงปัจจุบันนี้ การประกาศใช้ดังกล่าวทำให้วันที่ 20 กุมภาพันธ์ของทุกปีจึงถือเป็น “วันทนายความ”


วัตถุประสงค์ของสภาทนายความคืออะไร

1. ส่งเสริมการศึกษาและการประกอบวิชาชีพทนายความ

2. ควบคุมมรรยาททนายความ

3. ส่งเสริมความสามัคคี และผดุงเกียรติของสมาชิกสภาทนายความ

4. ส่งเสริม และจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิกสภาทนายความ

5. ส่งเสริม ช่วยเหลือ แนะนำ เผยแพร่ และให้การศึกษาแก่ประชาชนในเรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย


วันนี้วันอะไร วันทนายความ ตรงกับวันที่ 20 กุมภาพันธ์


ที่มาข้อมูล : www.lawyerscouncil.or.th

ที่มาภาพ : AFP

ข่าวแนะนำ