TNN online โหลดเลย รวมแบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม

TNN ONLINE

สังคม

โหลดเลย รวมแบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม

โหลดเลย รวมแบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ วันนี้ TNN ขอรวบรวมแบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม เพื่อให้ง่ายต่อการดาวน์โหลดไว้ที่นี่ ไปเช็กและดาวน์โหลดใช้กันได้เลย

สำนักงานประกันสังคม จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ประเทศไทยมีการประกันสังคมอย่างเต็มรูปแบบ โดยลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครองทั้งในเรื่องประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย ทุพพลภาพ และตาย ทั้งจากการทำงานและไม่ทำงาน รวมไปถึงการคลอดบุตรสงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงานเหมือนประเทศอื่น วันนี้ TNN ขอรวบรวม แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม เพื่อให้ง่ายต่อการดาวน์โหลดไว้ที่นี่ ไปเช็กและดาวน์โหลดใช้กันได้เลย


แบบฟอร์มกองทุนประกันสังคม

บัญชีรายชื่อ บัญชีรายชื่อผปตขอคืน(covid-19)

บัญชีรายชื่อ บัญชีรายชื่อผู้ประกันตนพร้อมจำนวนเงินที่ขอรับเงินคืน ฯ COVID19 (.docx)

สปส. 1-01 แบบขึ้นทะเบียนนายจ้าง

สปส. 1-02 หนังสือนำส่งแบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

สปส. 1-03 แบบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน

สปส. 1-04 หนังสือนำส่งข้อมูลทะเบียนด้วยสื่อของสำนักงานประกันสังคม

สปส. 1-05 คำขอทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สปส. 1-05) และข้อตกลงฯ

สปส. 1-10 แบบรายการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส. 1-10) ส่วนที่ 1 และ ส่วนที่ 2

สปส. 1-10/1 หนังสือนำส่งเงินสมทบ

สปส. 1-11 แบบส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 39

สปส. 1-20 แบบคำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39

สปส. 1-20/1 แบบคำขอกลับเป็นผู้ประกันตน

สปส. 1-21 แบบแจ้งการสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจ

สปส. 1-23/1 แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับนายจ้างเป็นผู้ยื่นขอ

สปส. 1-23/2 แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนที่ทำงานกับนายจ้างหลายราย

สปส. 1-23/3 แบบคำขอรับเงินคืน สำหรับผู้ประกันตนโดยสมัครใจ

สปส. 1-24 แบบคำร้องขอรับเงินไม่พึงชำระคืน

สปส. 1-34 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ติดต่อ

สปส. 1-40/1 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงและทางเลือกการนำส่งเงินสมทบผู้ประกันตนตามมาตรา 40

สปส. 1-40/2 แบบแจ้งความจำนงไม่ประสงค์เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

สปส. 1-40/3 แบบคำขอรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน(กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)

สปส. 1-40/5 แบบคำขอรับเงินไม่พึงชำระคืนผู้ประกันตนตามมาตรา 40

สปส. 1-40/6 แบบคำขอรับเงินสมทบ และเงินสมทบที่ผู้ประกันตนจ่ายล่วงหน้า กรณียกเลิกบำนาญชราภาพ (ผปต.40)

สปส. 2-17/1 แบบขอรับค่าบริการทางการแพทย์โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางของผู้ป่วยประกันสังคม กรณีการรักษาโรคมะเร็งตามแนวทางที่กำหนด

สปส. 2-18/1 ง แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม

สปส. 2-18/1 ง แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์กรณีค่าผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสาหรับค่าผ่าตัดวางท่อรับส่งน้ายาเข้าออกช่องท้อง

สปส. 2-19 แบบคำขอรับค่าบริการทางการแพทย์ของผู้ประกันตนที่ทุพพลภาพกองทุนประกันสังคม (สาหรับสถานพยาบาล)

สปส. 6-09 แบบแจ้งการลาออกของผู้ประกันตน

สปส. 6-10 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงของผู้ประกันตน

สปส. 6-14 รายชื่อผู้ประกันตนที่ไม่ได้รับบัตรประกันสังคม (ใช้เฉพาะผู้ที่ยื่น สปส. 1-03 เกินกว่า 6 เดือน)

สปส. 6-15 แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนายจ้าง

สปส. 6-16 แบบขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนประกันสังคม

สปส. 6-17 คำขอรับใบแทนบัตรประกันสังคม

สปส. 9-02 แบบเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์

สปส.1-40 แบบคำขอสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

สปส.2-01/ม.40 แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนผู้ประกันตนตามมาตรา 40 (สปส.2-01/ม.40)

หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 40)

หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ แบบคำร้องขอใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39)

หนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ (สำหรับสถานประกอบการ)

แบบฟอร์ม คำขอรับเงินทดแทนที่ได้ทดรองจ่ายคืน

แบบฟอร์ม แบบฟอร์มหนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 40

แบบฟอร์ม แบบคำอุทธรณ์ตามพระราชบัญัติประกันสังคม พ.ศ 2533

แบบฟอร์ม หนังสือแสดงความจำนงขอรับเงินบำเหน็จชราภาพระหว่างปีโดยไม่ขอรับผลประโยชน์ตอบแทน

แบบฟอร์ม หนังสือรับรองการเป็นผู้จัดการศพ

แบบฟอร์ม หนังสือยินยอมให้หักเงินจากบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ประกันตนตามมาตรา 39

แบบฟอร์ม คำร้องขอใบรายการรับเงินสมทบกองทุนประกันสังคม

แบบฟอร์ม คำขอแจ้งข้อมูลข่าวสารผ่านระบบบริการส่งข้อความผ่านทางโทรศัพท์มือถือ SMS

แบบฟอร์ม หนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสมทบล่วงหน้าคืน (กรณีผู้ประกันตนตามมาตรา 40 เสียชีวิต)

แบบฟอร์ม แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์กรณีตาย (ผปต.มาตรา 40)

แบบฟอร์ม แบบหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ (ผปต.มาตรา 40)

แบบฟอร์ม แบบคำขอส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนตามมาตรา 39 โดยหักบัญชีเงินฝากธนาคาร


ที่มาข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

ที่มาภาพ : สำนักงานประกันสังคม

ข่าวแนะนำ