TNN online ราชกิจจาฯ ประกาศทะเบียนราษฎร จังหวัดไหนมีจำนวนราษฎรเท่าไหร่บ้าง

TNN ONLINE

สังคม

ราชกิจจาฯ ประกาศทะเบียนราษฎร จังหวัดไหนมีจำนวนราษฎรเท่าไหร่บ้าง

ราชกิจจาฯ ประกาศทะเบียนราษฎร จังหวัดไหนมีจำนวนราษฎรเท่าไหร่บ้าง

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ทั้ง 77 จังหวัด จังหวัดใดมีประชากร หญิงชายมากน้อยเท่าไหร่บ้าง

19 มกราคม 2565 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักทะเบียนกลาง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ลงนาม โดย ธนาคม จงจิระ ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ณ วันที่ 7 มกราคม 2565


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 ผู้อำนวยการทะเบียนกลาง ประกาศจำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักรตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564 แยกเป็นกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้


ราชกิจจาฯ ประกาศทะเบียนราษฎร จังหวัดไหนมีจำนวนราษฎรเท่าไหร่บ้าง


ข่าวแนะนำ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง